1. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0376 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
3.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
4.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
5.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ุท่ง
6.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นแก้ว
7.เด็กหญิง ธมลวรรณ จันทสน
8.เด็กหญิง แพรวา กงศรี
9.เด็กหญิง บุญนิศา เทศราช
10.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
1.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
2.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
3.นาง รุ่งนภา จงใจ
2. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0104 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภราดร มากเหลือ
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
0243 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ผดุงเกียรติ ดอกพวง
2.เด็กชาย ศิริวัตร จันทร์ดารา
3.เด็กชาย ปราโมทย์ หรรษา
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว ปฏิญญา สารโท
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราลักษณ์ เกิดกุล
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ทองอิน
1.นาย สำเริง สอนพูด
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธีรดา ระงับภัย
2.เด็กชาย พชรธรรม สีสถาน
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นาย อาหร่าม พิมมาศ
0135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัสกร พานจันทร์
2.เด็กชาย สุตนันท์ ศรีวัย
1.นาง เทียนวรรณ พละไกร
2.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
93.05
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อพิชัย เสาสอน
2.เด็กชาย วีระศักดิ์ ทองอินทร์
3.เด็กชาย พุฒิพงษ์ เสาสอน
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา
3. โรงเรียนบ้านกันจด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นุชนพิน ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เบญจพล พลเมือง
2.เด็กหญิง ปาลิดา ถาปาด
3.เด็กชาย อภิชาติ คำโท
1.นาย ภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว ลำจวน เพชรรัตน์
4. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
75
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ทิพย์เกษร แสนพันดร
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
3.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จตุรพร ศรีสมพร
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญยพร ไชยบุดดี
2.เด็กหญิง พรพณา พละแสน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรุตยา ไชยดำ
2.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
3.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงศ์
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
0177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำมา
2.เด็กชาย อนุพงศ์ ดอกรัก
3.เด็กชาย ธีระพงษ์ นันทสิงห์
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นพเก้า
2.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
3.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
5. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6. โรงเรียนบ้านกันทรอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชยพล มนตรีวงษ์
2.เด็กหญิง สุตาภัทร เพ็ชรรัตน์
1.นาย สมคิด ศิริโท
2.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธรรมรัตน์ อระไง
2.เด็กหญิง วรัชญา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรมน คำพินิจ
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทพร มนตรีวงษ์
2.เด็กหญิง กวินนา นันทสิงห์
3.เด็กชาย ปรเมธ ขนทอง
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญญิสา สุพงษ์
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสนา ศิริเทศ
2.เด็กหญิง ดุลยา เพชรรัตน์
3.เด็กหญิง วรรณวิษา สุพงษ์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
2.นาย ผจญ พึ่งปาน
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
93.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงษ์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
7. โรงเรียนบ้านขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นรินทร์นิภา คงทิพปัญญา
2.เด็กหญิง ทิพรดา จินตบุตร
3.เด็กหญิง เกษนรินทร์ แสนดี
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สีสะอาด
3.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
4.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูน
5.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จันทะสนธิ์
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาคภูมิ อินวันนา
2.เด็กชาย ศักเรนทร์ ทองละมุล
3.เด็กชาย ปฏิภาณ อินวันนา
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
2.เด็กหญิง สุพรรณิภา ปัญญา
3.เด็กหญิง อังคณา ไวแสน
4.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
5.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาง นภัสรชนัญ ศรีภักดิ์
0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา สมบัติ
2.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
3.เด็กหญิง เพชรดา ในทอง
4.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
5.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
6.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง นภัสรชนัญ ศรีภักดิ์
3.นาง ลมเลือน โพธิสาร
4.นางสาว รตินุช บุญชาลี
0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภานุมาศ ยอดจันทร์
2.เด็กหญิง ภาวิดา แก้วกัณหา
3.เด็กหญิง อารียา จูมแก้ว
4.เด็กหญิง รสสุคนธ์ จันทะสนธ์
5.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ดอนจันมาตย์
6.เด็กหญิง อังคณา ไวเเสน
7.เด็กหญิง เวธิตา ทองวิจิตร
8.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
3.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
4.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
5.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย ปฏิภาณ ดาวงษ์
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกอนันต์ พงษ์เสน่ห์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
8. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0109 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โสภิดา จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง เฟื่องฟ้า มากเหลือ
3.เด็กชาย วรายุ พานจันทร์
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุฑารัตน์ เกษอินทร์
1.นาง ศิรยา ไสว
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาง อรทัย อินวันนา
2.นาย อรรถพล สุรวิทย์
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง เกสรา จันเปรียง
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อนันธวงศ์ จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
0025 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ปิ่นมณี วงเพ็ง
2.นางสาว รุ่งฤดี ศรีภักดิ์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิศัลศยา ทองอ้วน
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนันธวัฒน์ จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
2.นาย อรรถพล สุรวิทย์
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลาลัย วันนุบล
2.เด็กหญิง จิราพร ภูมิพัฒน์
3.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
4.เด็กหญิง จิราราช เสาสอน
5.เด็กหญิง ณัฐธิดา โสดแก้ว
6.เด็กหญิง อรระพิน ไชยโชติ
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิชิตา จันทร์เปรียง
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
0240 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ สุทน
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เทวราช นวลแสง
2.เด็กชาย จำเริญ จันทร์เปรียง
3.เด็กชาย ชาคร โสดแก้ว
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
0242 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุไรรัตน์ ปรีเปรม
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
9. โรงเรียนบ้านจองกอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0098 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา จันทชัย
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
0704 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
10. โรงเรียนบ้านจะเนียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา โพธิสาร
1.นาย จตุพล บุญทวี
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุทธพงศ์ อุ่นแก้ว
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
0108 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ชนะมาร
3.เด็กชาย วัชรชัย เอี้ยวสุวรรณ
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรัทยา ทาโคตร
2.เด็กหญิง ปรัชญาณี ละออพงษ์
3.เด็กหญิง แก้วทิพย์ ไสว
4.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง นิชานันท์ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญานี จำมี
2.เด็กหญิง กมลชนก จันทร์สุข
3.เด็กหญิง ชลดา อุ่นแก้ว
4.เด็กหญิง ณัฐพร พรหมลา
5.เด็กหญิง สุนิสา พันธ์ทอง
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
11. โรงเรียนบ้านซำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
12. โรงเรียนบ้านดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนนท์ นันทะสิงห์
2.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ วรรณมาศ
3.เด็กหญิง ปรียา ทองละมุล
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทิวากร จิตรโสม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร ปานทอง
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
0345 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
2.เด็กหญิง ปรียา ทองละมุล
3.เด็กหญิง ณัฐนนท์ นันทะสิงห์
4.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ วรรณมาศ
5.เด็กหญิง สุกัญญา มังคละ
6.เด็กหญิง มนฤดี สุดขำ
7.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
8.เด็กหญิง วริศรา วงศ์พิทักษ์
9.เด็กหญิง ไปรยา ทองละมุล
10.เด็กหญิง อรวรรณ สมรัตน์
11.เด็กหญิง อุรุณี ทองละมุล
12.เด็กหญิง สุภาวรรณ ภักดี
13.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
14.เด็กหญิง อมราพร ทองละมุล
15.เด็กหญิง อาจารี ดีดศรี
16.เด็กหญิง ณัฐกานต์ อินพิลึก
17.เด็กชาย ปฏิธาน พลเมืองศรี
18.เด็กชาย ธรรมรัตน์ ภายอุ่ม
19.เด็กชาย พีระพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
20.เด็กชาย เจตรินทร์ ศรีสมบัติ
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
4.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
5.นาย สันติ นรินทร์
6.นาง ดวงดือน ไชยสุวรรณ
0287 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิชัย เลิศศรี
2.เด็กชาย วิวัฒน์ ใบสีทอง
3.เด็กชาย ภานุพงษ์ ปรีเปรม
4.เด็กชาย พลากร ทองแสง
5.เด็กชาย ชนะชัย ภูจอมรัตน์
6.เด็กชาย กฤษกร อินวันนา
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง พรพิมล วงพินิจ
13. โรงเรียนบ้านเดื่อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัชรพล อินทพงษ์
2.เด็กชาย วีรภัทร สวนมอญ
3.เด็กชาย วรเมธ อุปมัย
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงค์
2.นางสาว ละออ งามฉวี
0275 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณากร เพ็ชรหงษ์
1.นางสาว ละออ งามฉวี
0171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน สารพะยาว
2.เด็กหญิง ดาว ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว กานต์ธีรา คำโท
0333 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โชติกา เจิงรัมย์
1.นางสาว ละออ งามฉวี
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญานิกา คำนึก
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
14. โรงเรียนบ้านตานวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เพ็ชรรัตน์
2.เด็กชาย พงศธร โคตรพัฒน์
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
15. โรงเรียนบ้านตาเอก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มรรคพงษ์ เวียงวิเศษ
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
0175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ จิตรโสม
2.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีนคร
3.เด็กชาย ไกรทอง เนตรศิริ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภณัฐ สุภาพ
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
2.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
3.เด็กหญิง วิดาสินี ชัยพร
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภนัฐ สุภาพ
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐดนัย มาลี
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัชนีวรรณ วันนุบล
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยปัญญา
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ม่วงอ่อน
3.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ชมพูนาค
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ต้นตระการ สินศิริ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ธรรมนุช
3.เด็กหญิง ดาวเรือง แสนสอาด
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โสรยา ร่างเจริญ
2.เด็กหญิง สุชานันท์ นนท์ศิริ
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ เหล่าโก๊ก
2.เด็กชาย ธรรมรัตน์ มรรคี
3.เด็กชาย อภิรักษ์ ศักดิ์ศรีจันทร์
1.นาย นายประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยนนท์ มีวงษ์
2.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
3.เด็กหญิง ทิพนาถ ชูคำ
4.เด็กหญิง เกศรินทร์ หมื่นสีดา
5.เด็กชาย วรกันต์ ปานทอง
6.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
7.เด็กหญิง อาภัสรา เลิศศรี
8.เด็กหญิง ปนัดดา บุญจันทร์
9.เด็กหญิง อัจฉรา สายแก้ว
10.เด็กชาย วัฒนพงศ์ มีวงษ์
11.เด็กชาย ณัฐกฤษฏิ์ พรมน้ำทรัพย์
12.เด็กชาย กิตติพงษ์ สายพะนัด
13.เด็กชาย ไพศาล สายสุข
14.เด็กชาย ณัฐพล เลิศศรี
15.เด็กชาย ปรีชา คดระวัง
16.เด็กชาย ธันยพงษ์ จึงธนวัฒน์สกุล
17.เด็กชาย ธวัขขัย แจ้งขัน
18.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พรมแดน
19.เด็กชาย พิทักษ์ เลิศศรี
20.เด็กชาย อดิศักดิ์ รัตน์เพชร
21.เด็กชาย มงคล บุญทอง
22.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ พิลาดี
23.เด็กหญิง ศิรประภา ชูคำ
24.เด็กหญิง ก้อย ไชยจักร
25.เด็กหญิง ศศินิภา ชูคำ
26.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
27.เด็กชาย อิทธิพงษ์ ทองละมุล
28.เด็กหญิง จุฑามาศ โพธิสาร
29.เด็กชาย โยธิน วาลุลัง
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
2.นาง ศุภภิญญา บุญเลิศ
3.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
4.นาย บุญฤทธิ์ คำศิริ
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุศร คำสวัสดิ์
2.เด็กชาย ภูริพัฒน์ เวียงนนท์
3.เด็กชาย วรเวทย์ มีวงษ์
4.เด็กชาย อัฑฒกร เสถียร
5.เด็กชาย ธิติวัฒน์ สิงหชาติ
6.เด็กชาย รัฐภาค มีวงษ์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์อักษร ทองละมุล
2.เด็กหญิง มยุรี พุกยี่
3.เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ทองละมุล
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
0128 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร ยงเพชร
2.เด็กหญิง เกศรา มานะจตุรัส
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวิมล นพเก้า
1.นาง แสงเทียน สุขไสว
0284 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
0208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล บุญทอง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
1.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0236 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจักร
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วิริยะ พรชัย
2.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
2.เด็กหญิง สภัทสร วันนุบล
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา อ่อนคำ
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ เลิศศรี
2.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจักร
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
0750 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรินทร์ ศิริเทศ
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุดา
1.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
2.นาย เจษฎากรณ์ สุพงษ์
16. โรงเรียนบ้านพยอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา ชัยมงคล
2.เด็กหญิง ชุติมา วงษ์พินิจ
3.เด็กหญิง ธาราริยา สอยโว
4.เด็กหญิง เบญจมาศ จันทร์เปรียง
5.เด็กหญิง ณิชกานต์ วงษ์พินิจ
6.เด็กหญิง พนิตพร วงษ์พินิจ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
0084 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ วงษ์พินิจ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
0656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ เกษอินทร์
1.นาง จามรี พรหมทา
0197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพนธ์ สมจิตต์
2.เด็กชาย ไพศาล สุธารส
3.เด็กหญิง สุวิภา จันคณา
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัชธิญา สรจักร
1.นาง จามรี พรหมทา
0182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ชัย พงษ์วัน
2.เด็กหญิง นาธร วงษ์พินิจ
3.เด็กหญิง โสภิดา โสดา
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นาง สุนันท์ โมหา
0185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิทวิทย์ จันคณา
2.เด็กชาย พนันท์ เกษอินทร์
3.เด็กชาย สิทธิชัย มณี
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นาง สุชาดา สุนทมาลา
0277 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ มะปราง
1.นาง จามรี พรหมทา
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
99
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปราณี บุญตา
1.นาย คมสันต์ สีทะ
17. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรีประทุม โพธิสาร
2.เด็กหญิง สุกานดา ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง รัตนาพร กันมา
1.นาย สมพงศ์ สมอาษา
2.นางสาว ชลันดา จิตรโสม
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐลิน ทองละมุล
2.นางสาว ปุณิกา งอนสุวรรณ
3.นางสาว รวิภา โพธิสาร
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา โพธิสาร
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพธิ์กระสังข์
1.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
2.เด็กหญิง สุภาวดี โพธิสาร
3.เด็กหญิง นัทติยา โคตะมา
4.เด็กหญิง ธัญชนก สุดสังข์
5.เด็กหญิง อรทัย สุพรมมา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย มงคล ผาระสิทธิ์
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพล สุดสังข์
2.เด็กหญิง จิรัฐิพร สายชุ่มดี
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พนธกร มังคละ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวีณา แวงแก้ว
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศศิเกตุ โพธิสาร
2.นางสาว กาญจนา สุดสังข์
3.นางสาว รวิภา โพธิสาร
4.นางสาว ณัฐลิน ทองละมุล
5.นางสาว ศิรินธร วันนุบล
6.นางสาว ผลิตา ไตรศรี
7.นางสาว ปวีณา แวงแก้ว
8.นางสาว ปัทมา สีทอง
9.นางสาว มลทิรา ทองละมุล
10.นางสาว วนิดา นวลสาร
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาย มงคล ผาระสิทธิ์
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ชาคร โพธิ์กระสังข์
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราพัชร คำเล็ก
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0081 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ก้องฟ้า สีกะพา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
0019 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
2.เด็กหญิง ราตรี โพธิ์กระสังข์
3.นาย ธนพล นิมาลา
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ จันทสนธ์
2.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อุปศรี
3.เด็กชาย ชานน ปัญญา
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นางสาว สุมาลิน วรรณวงศ์
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประกายแก้ว โพธิสาร
2.เด็กหญิง ภาริณี โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง ชนนิกานต์ โพธิ์กระสังข์
1.นาย สมพงศ์ สมอาษา
2.นางสาว ชลันดา จิตรโสม
18. โรงเรียนบ้านระหาร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0233 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวอ่อน
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลนาถ อารมณ์
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศพัศ พงษ์วัลย์
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
92.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตติกาล จันทะพม
2.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
0213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรวดี แสนทวีสุข
2.เด็กชาย วุฒิพงศ์ คำสัย
1.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
19. โรงเรียนบ้านสดำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธีรารัตน์ ก่อแก้ว
2.เด็กชาย วีรภพ พรหมกสิกร
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ งอนสวัน
2.เด็กหญิง นาริการต์ ศักดา
3.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สาลีกุล
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุชาติ เลิศศรี
2.เด็กชาย สรยุทธ โพธิสาร
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรปรียา โพธิสาร
2.เด็กหญิง วิภาดา ประวัติ
3.เด็กหญิง บุญธิชา ขยันวงศ์
1.นางสาว อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นางสาว วลัยพร สุดสังข์
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุจิรา สินศิริ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
3.เด็กหญิง สัณห์สินี ใชยหาเทพ
4.เด็กหญิง ณัฐพร จิตรโสม
5.เด็กหญิง รัฎาพร ก่อแก้ว
6.เด็กชาย พงษ์ปกร พุทธภา
7.เด็กชาย สิทธิชัย เทาศิริ
8.เด็กชาย จิราวัฒน์ เมฆคลี
9.เด็กชาย ภูชิส พึ่งศรี
10.เด็กชาย กิตติศักดิ โพธิ์สอน
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นางสาว วลัยพร สุดสังข์
3.นาย ศักดา สวัสดี
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาพร กันมา
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรกฤช สุดสังข์
2.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
1.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
2.นาย บัญชา โพธิสาร
0026 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา แสนสมบัติ
2.เด็กหญิง พรวิษา พะโสม
3.เด็กหญิง เกล็ดทราย โพธิสาร
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
20. โรงเรียนบ้านหนองขนาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
21. โรงเรียนบ้านหนองคู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0241 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร สร้อยสวัสดิ์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สลินทิพย์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
3.เด็กหญิง ผกามาศ ทองเต็ม
4.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
5.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร มนทอง
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองแสง
2.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
3.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
4.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
5.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
6.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาง ชลิตา เอียงผา
3.นางสาว ศยามล สุดสังข์
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณิศา สร้อยสวัสดิ์
2.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สุดสังข์
3.เด็กหญิง เพ็ญนพร อาจต้น
1.นาง ยุวดี วรรณทอง
2.นางสาว บุษบา เสาแก่น
22. โรงเรียนบ้านหนองผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัลจิมา ปลื้มหอม
2.เด็กหญิง อรัญญา สุริเตอร์
3.เด็กหญิง นัทธกานต์ ศรีมงคล
1.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
2.นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
23. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ จันดี
2.เด็กหญิง ปนัดดา สุพงษ์
1.นาย ดุษฎี เครือยา
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงไกร จอมจันทร์
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญรัตน์
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตตินันท์ บุญรัตน์
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทัศณีย์ แน่นดี
2.เด็กหญิง ปัทมพร กินนะรี
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณฑิรา ไชยกา
2.เด็กหญิง สิราวรรณ ทรงกลด
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นวลแพร จันทราช
1.นาย ดุษฎี เครือยา
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปลื้มหอม
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทัศสุวรรณ สุภาพ
2.เด็กหญิง วิลัย ทองวิจิตร
3.เด็กหญิง ปุ้ย ศรีภักดิ์
4.เด็กชาย ธีระศักดิ์ นวลตา
5.เด็กชาย อภินันท์ มลิซ้อน
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชยุตม์ แสงสกุล
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สิทธิชล
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาลินี ศรีภักดิ์
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภควัต พุทธนาวงศ์
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com