#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นางสาวเสาวลักษ์ ศรวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการจัดการแข่งขัน
2 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ครู โรงเรียนกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
3 นางศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการจัดการแข่งขัน
4 นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการจัดการแข่งขัน
5 นางสำลี สุรบุตร ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการจัดการแข่งขัน
6 นางพวงแก้ว พากเพียร ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการจัดการแข่งขัน
7 นางนุจรี ปรีเปรม ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการจัดการแข่งขัน
8 นางนารีรัตน์ เลิศศรี ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการจัดการแข่งขัน
9 นายผจญ พึ่งปาน ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการจัดการแข่งขัน
10 นายบุญฤทธิ์ คำศิริ ครู โรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการจัดการแข่งขัน
11 นางจำปา สมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการจัดการแข่งขัน
12 นายสมพงษ์ สมอาสา ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางสาวปณิตา ปิยะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านซำ กรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางสาวบุษบา เสาแก่น ครู โรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการจัดการแข่งขัน
15 นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร ครู โรงเรียนบ้านสดำ กรรมการจัดการแข่งขัน
16 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน ระดับ กลุ่มโรงเรียน
17 นางวชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกันทรอม ผู้บันทึกคะแนน ระดับ กลุ่มโรงเรียน
18 นางสาวรตินุช บุญชาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดู่และโรงเรียนบ้านขุนหาญ ผู้บันทึกคะแนน ระดับ กลุ่มโรงเรียน
19 นายกฤษฏภพ จันทเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสดำ โรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนบ้านหนองขนาน ผู้บันทึกคะแนน ระดับ กลุ่มโรงเรียน
20 นายธวัชชัย บุญน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดำ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นางรังสฤทธิ์ บุตรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเบาตะหลุงวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นายนัยณัฏฐ์ ศรี่ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ เลขานุการจัดการแข่งขัน
26 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
27 นายบันลือศักดิ์ ปลื้มใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์และโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com