1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) ประธาน
2 นายวัชรินทร์ สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นางเนตรนภา แถมวัน ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นางภัคภร เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) ประธาน
2 นางนุจรี ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นายจิรภัทร ทีฆายุพรรค ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางกิตริยา แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด ประธาน
2 นางสาววิภารัตน์ สมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นางสุมาลี ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
4 นางสาววิไลภรณ์ พรหมภา ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด ประธาน
2 นางสาววิลณีย์ ศรีดาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นางปรียารัตน์ มะปรางค์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นางสาววิไลภรณ์ พรหมภา ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด ประธาน
2 นายชาญณรงค์ จันทกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
3 นางสาววิลณีย์ ศรีดาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นางสาววิไลภรณ์ พรหมภา ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการและเลขานุการ
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) ประธาน
2 นางนุจรี ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นายจิรภัทร ทีฆายุพรรค ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางกิตริยา แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นางอาภรณ์ ศุขแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นางวิมลศรี ศรีระเริญ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นางอาภรณ์ ศุขแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นางวิบูลศรี ศรีระเริญ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นายบัวกันต์ วิลามาศ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นายบัวกันต์ วิลามาศ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นางเอื้อ ทิพวารี ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางจามรี พรหมทา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นางธนวรรณ แก้วม่วง ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นางพรรณชินีย์ ระงับภัย ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
3 นายธวัชชัย ใจปินตา ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
4 นางสุชิน พิเศษสุนทร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นางพรรณชินีย์ ระงับภัย ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
3 นายธวัชชัย ใจปินตา ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
4 นางสุชิน พิเศษสุนทร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) ประธาน
2 นางสาวทัศนีย์ ชูคำ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นางทิวาพร สุทธิประภา ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
4 นางวรัทยา สุวรรณโค ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) ประธาน
2 นายสมิง สอดแก้ว ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นางรัชดาภรณ์ สุจารี ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) ประธาน
2 นายสมิง สอดแก้ว ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นางรัชดาภรณ์ สุจารี ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม ประธาน
2 นางสำลี สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายผจญ พึ่งปาน ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นางนาฎอนงค์ โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม ประธาน
2 นางทัณฑิกา ผกาแดง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายวุฒิพงษ์ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
4 นางอรทัย อินวันนา ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม ประธาน
2 นางสาวกานต์ธีรา คำโท ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
3 นายกวินพงษ์ บุญอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นางสาวอัญชลี เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นายศุภวิทย์ สุภโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน ประธาน
2 นายสำเภา ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นายจิตรกร ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นายศุภวิทย์ สุภโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน ประธาน
2 นางสาวพรทิวา พูลพล ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นางจำปา สมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นางสาวขวัญเรือน จันทราม ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นายศุภวิทย์ สุภโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน ประธาน
2 นางศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นายจตุพล บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นายศุภวิทย์ สุภโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน ประธาน
2 นางนารีรัตน์ เลิศศรี ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นางสาวปิยภัทร เรืองใจ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นางสาวทิพวรรณ เกษคำ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู ประธาน
2 นางวราภรณ์ คำล้าน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นายอมรพันธ์ ชูผล ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางประเนียน จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู ประธาน
2 นางประเนียน จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
3 นายอมรพันธ์ ชูผล ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางวราภรณ์ คำล้าน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายวิทวัส รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร ประธาน
2 นายสมพงศ์ สมอาษา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางจันทรา พันธ์พระ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายวิทวัส รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร ประธาน
2 นางนิภาวรรณ มีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นางสาววรรณา รับรอง ครูโรงเรียนบ้านตานวน กรรมการ
4 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน ประธาน
2 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นางปิยวดี กองหล้า ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายจตุพล บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการและเลขานุการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน ประธาน
2 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นางปิยวดี กองหล้า ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายจตุพล บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการและเลขานุการ
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน ประธาน
2 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นางปิยวดี กองหล้า ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายจตุพล บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการและเลขานุการ
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม ประธาน
2 นางสาวปณิตา ปิยะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
3 นายภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นางศิรยา ไสว ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1 นายไพฑูรย์ พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ ประธาน
2 นายอำนาจ แก้วหานาม ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
3 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นางประคองศรี สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1 นายไพฑูรย์ พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ ประธาน
2 นางสาวปณิตา ปิยะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
3 นางชลิตา เอียงผา ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นายสันติ นรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายไพฑูรย์ พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ ประธาน
2 นางสาวปณิตา ปิยะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
3 นางชลิตา เอียงผา ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นายสันติ นรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายไพฑูรย์ พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ ประธาน
2 นายวิรัตน์ พิเศษสุนทร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
3 นางอุไรวรรณ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
4 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1 นายไพฑูรย์ พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ ประธาน
2 นายอำนาจ แก้วหานาม ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
3 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นางประคองศรี สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นางเนตรนภา แถมวัน ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นางสาวกรพันธ์ุ ระงับภัย ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นางเนตรนภา แถมวัน ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นางสาวกรพันธ์ุ ระงับภัย ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นางเนตรนภา แถมวัน ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นางสาวกรพันธ์ุ ระงับภัย ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายจำเริญ แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ประธาน
2 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
3 นางสาวกรพันธุ์ ระงับภัย ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายจำเริญ แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ประธาน
2 นางสาวกรพันธุ์ ระงับภัย ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นางเนตรนภา แถมวัน ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการและเลขานุการ
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
3 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นายทองสุข จันทร์พรหม ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นายณัฐวุฒิ ลายทอง ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นายทองสุข จันทร์พรหม ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นายณัฐวุฒิ ลายทอง ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นายทองสุข จันทร์พรหม ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นางเพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นางทัชชภร สมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นางสาววนิดา อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นางเอื้อ ทิพวารี ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นางเทียนวรรณ พละไกร ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นางเทียนวรรณ พละไกร ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นางนภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1 นายจำเริญ แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ประธาน
2 นางสาวบุษบา เสาแก่น ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
3 นางสาวอัจฉราพร แถมวัน ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
4 นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 นายจำเริญ แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ประธาน
2 นางสาวบุษบา เสาแก่น ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
3 นางสาวอัจฉราพร แถมวัน ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
4 นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
1 นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นายนราวิชญ์ ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายอาหร่าม พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นายสมคิด ศิริโท ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นายนราวิชญ์ ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายอาหร่าม พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นายสมคิด ศิริโท ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายเดชา โพธิ์กระสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ
3 นางภัทราวดี เตชะวันโต ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นางอังคณา สอดแก้ว ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายเดชา โพธิ์กระสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ
3 นางภัทราวดี เตชะวันโต ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นางอังคณา สอดแก้ว ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายเดชา โพธิ์กระสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ
3 นางภัทราวดี เตชะวันโต ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นางอังคณา สอดแก้ว ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางสาวปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นางสาวทิราวรรณ พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นางชลิตา เอียงผา ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางสาวปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นางสาวทิราวรรณ พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นางชลิตา เอียงผา ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางทิราวรรณ พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางสาวปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นางชลิตา เอียงผา ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการและเลขานุการ
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางสาวทิราวรรณ พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางสาวปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นางชลิตา เอียงผา ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการและเลขานุการ
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก ประธาน
2 นายเดชา โพธิ์กระสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ
3 นางอังคณา สอดแก้ว ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางชุติมนฑน์ สมใจ ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก ประธาน
2 นายเดชา โพธิ์กระสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ
3 นางอังคณา สอดแก้ว ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางชุติมณฑน์ สมใจ ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก ประธาน
2 นางอังคณา สอดแก้ว ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นายเดชา โพธิ์กระสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ
4 นางชุติมนฑน์ สมใจ ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นายประวิทย์ ผิวโชติ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางนิลวรรณ ยศวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นายนัยณัฎฐ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางสมหมาย หลักทอง ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
3 นางศรีไศล เกษกร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นายสำเภา ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการและเลขานุการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายนัยณัฎฐ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นายสมหมาย หลักทอง ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
3 นางศรีไศล เกษกร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นายสำเภา ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1 นายนัยณัฎฐ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นายสมหมาย หลักทอง ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
3 นางศรีไศล เกษกร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นายสำเภา ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการและเลขานุการ
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นายประวิทย์ ผิวโชติ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางนิลวรรณ ยศวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางเพ่งพิศ ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางเพ่งพิศ ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางเพ่งพิศ ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางเพ่งพิศ ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางเพ่งพิศ ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางสาวนิภารัตน์ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นายสมบัติ สามารถ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
4 นายผจญ พึ่งปาน ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
5 นางสุชาดา สุนทมาลา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
6 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายถนอม สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นายสมชาย ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
5 นางสาวนิภารัตน์ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางสุชาดา สุนทมาลา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นายถนอม สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นายสมชาย ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
5 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายถนอม สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นายสมชาย ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นายศักดิ์นรินท์ สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางสาวศิรินันท์ รักษาศิริ ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
4 นางสาวช่อลัดดา ปุญญา ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางสาวศิรินันท์ รักษาศิริ ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
4 นางสาวอภิญญา จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางสาวช่อลัดดา ปุญญา ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นางสาวอภิญญา จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นายศักดิ์นรินท์ สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นางสาวศิรินันท์ รักษาศิริ ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
5 นางสาวช่อลัดดา ปุญญา ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางสาวประวีณา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นางสาวบุษบา เสาแก่น ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
5 นางสาวอภิญญา จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นางสาวอภิญญา จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นายศักดิ์นรินท์ สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นางสาวช่อลัดดา ปุญญา ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
5 นางสาวศิรินันท์ รักษาศิริ ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการและเลขานุการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1 นายิอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก ประธาน
2 นางพิศมัย ศรีลาลัย ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
3 นางจันทราพรรณ ชนะดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก ประธาน
2 นางพิศมัย ศรีลาชัย ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
3 นางจันทราพรรณ ชนะดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก ประธาน
2 นางพิศมัย ศรีลาชัย ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
3 นางจันทราพรรณ ชนะดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก ประธาน
2 นางพิศมัย ศรีลาชัย ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
3 นางจันทราพรรณ ชนะดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
3 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
3 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
3 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นายบุญฤทธิ์ คำศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นายไพจิตร แก้วทองทา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นายสมชาย ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นายบุญฤทธิ์ คำศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นายไพจิตร แก้วทองทา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นายสมชาย ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน ประธาน
2 นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นางสาวละออ งามฉวี ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
4 นางนุจรี ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการและเลขานุการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน ประธาน
2 นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นางสาวละออ งามฉวี ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
4 นางนุจรี ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการและเลขานุการ
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู ประธาน
2 นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
3 นายอภินันท์ มังตะการ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นางสาวจินตนา ใจมนต์ ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
5 นายรันต์ วิถี ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู ประธาน
2 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นายอภินันท์ มังตะการ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นางสาวจินตนา ใจมนต์ ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายศุภวิทย์ สุภโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน ประธาน
2 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นางสาววรรณา รับรอง ครูโรงเรียนบ้านตานวน กรรมการและเลขานุการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม ประธาน
2 นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
3 นายธวัชชัย ใจปินตา ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม ประธาน
2 นายธวัชชัย ใจปินตา ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) ประธาน
2 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นายธวัชชัย ใจปินตา ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
4 นางสาวณัฐพร สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
5 นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม ประธาน
2 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นางสาวณัฐพร สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม ประธาน
2 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นางสาวณัฐพร สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม ประธาน
2 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นางสาวณัฐพร สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1 นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นายอำนาจ แก้วหานาม ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการและเลขานุการ
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นายศุภวิทย์ ศุภโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน ประธาน
2 นายนครชัย สำนวน ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
3 นางจามรี พรหมทา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นายอาหร่าม พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1 นายศุภวิทย์ สุภโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน ประธาน
2 นายนครชัย สำนวน ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
3 นายอาหร่าม พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นางจามรี พรหมทา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) ประธาน
2 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
4 นางรุ่งนภา ใจจง ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
7 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นายวิทวัส รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร ประธาน
2 นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
3 นางรุ่งนภา ใจจง ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการและเลขานุการ
8 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1 นายวิทวัส รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร ประธาน
2 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นางรุ่งนภา ใจจง ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นายสุทธวีร์ ศรีสุข ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู ประธาน
2 นางยุวดี วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
3 นายภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นางสาวปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู ประธาน
2 นายภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
3 นางยุวดี วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นางสาวปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
11 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นางรุ่งนภา จงใจ ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการและเลขานุการ
12 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
4 นางรุ่งนภา ใจจง ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม ประธาน
2 นายอาหร่าม พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นายนครชัย สำนวน ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางจามรี พรหมทา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
3 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
4 นางรุ่งนภา ใจจง ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา ประธาน
2 นางสาวสุนิสา บุญชัย ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางทิวาพร ทองแย้ม ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางสาววรรณา พิศพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
5 นางสุวรรณา ฝอยทอง ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
6 นางวารี ธรรมธุระ ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
7 นางนลินพร นรากล่ำ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นายจำเริญ แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ประธาน
2 นางจุฑารัตน์ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางวาทินี ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางสุจิน ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
5 นางสุวธิดา พวงมะลิ ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
6 นางสาวศรวณีย์ สำราญ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
7 นางนุชจรี ศรีวิไลย์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนร่วม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นางพวงแก้ว พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นางพวงแก้ว พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นางพวงแก้ว พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นางพวงแก้ว พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1 นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายสัมฤทธิ์ พวงมะลิ ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
4 นางสาวปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นางปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นายสัมฤทธิ์ พวงมะลิ ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
4 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นางกองสิน ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นางพวงแก้ว พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางสาววรรณา พิศพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นางนภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางสาววรรณา พิศพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นางนภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนร่วม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางสุชาดา สุนทมาลา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางสุชาดา สุนทมาลา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นางอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางสุชาดา สุนทมาลา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางสุชาดา สุนทมาลา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางสาวกนกวรรณ ระงับภัย ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางสุชาดา สุนทมาลา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายรังสรรค์ แสงดี ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
3 นางสาววิภารัตน์ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นายบัญชา โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายบัญชา โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
3 นายรังสรรค์ แสงดี ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
4 นางสาวนิภารัตน์ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายรังสรรค์ แสงดี ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
3 นางสาวนิภารัตน์ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นายบัญชา โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
18.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางสุนันท์ โมหา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
4 นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการและเลขานุการ
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นายทองสุข กาฬปักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ
3 นายจิระพันธ์ เพ็ญญะ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายทองสุข จันทร์พรหม ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นายทองสุข กาฬปักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ
3 นายทองสุข จันทร์พรหม ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นายจิระพันธ์ เพ็ญญะ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นายชาญณรงค์ จันทกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
3 นายสุทธวีร์ ศรีสุข ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางสาวพิใลวรรณ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการและเลขานุการ
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางสาวพิใลวรรณ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นายสุทธวีร์ ศรีสุข ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นายชาญณรงค์ จันทกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางสุนันท์ โมหา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
4 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการและเลขานุการ
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางสาวณััฐพร สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นางสุมาลี แก้วโมกข์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางสาวณัฐพร สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นางสุมาลี แก้วโมกข์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นางอิด วงค์พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีวินัย โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นางภัทราวดี เตชะวันโต ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางสาวณัฐพร สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นางสุมาลี แก้วโมกข์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม ประธาน
2 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายคมสันต์ สีทะ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม ประธาน
2 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายคมสันต์ สีทะ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม ประธาน
2 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายคมสันต์ สีทะ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม ประธาน
2 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายคมสันต์ สีทะ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com