#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง สุนิสา วงษ์พินิจ
2.เด็กหญิง เบญจมาศ จันทร์เปรียง
3.เด็กหญิง กานต์ธิดา ชัยมงคล
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา ชัยมงคล
2.เด็กหญิง ชุติมา วงษ์พินิจ
3.เด็กหญิง ธาราริยา สอยโว
4.เด็กหญิง เบญจมาศ จันทร์เปรียง
5.เด็กหญิง ณิชกานต์ วงษ์พินิจ
6.เด็กหญิง พนิตพร วงษ์พินิจ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง รัตติกาล ระงับภัย
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง สุนิสา วงษ์พินิจ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง อรปรียา สติภา
1.นางสาว กรพันธ์ ระงับภัย
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ วงษ์พินิจ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
60
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ชุติมา วงษ์พินิจ
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย ในทอง
3.เด็กหญิง พิมพ์พิศา จันทร์เปรียง
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
2.นาง สุนันท์ โมหา
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ปรีชา วันอุบล
1.นาง สุนันท์ โมหา
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
69
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก หมอปะคำ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง พนิตพร วงษ์พินิจ
1.นางสาว ธนารักษ์ แช่โค้ว
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
42
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง พิมพร กิวรัมย์
1.นางสาว ธนารักษ์ แซ่โค้ว
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วงษ์พินิจ
1.นางสาว ธนารักษ์ แซ่โค้ว
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงษ์พินิจ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ปวีณ์กร เกษอินทร์
2.เด็กชาย ปรวัฒน์ แก้วก้อนน้อย
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
2.นาง จามรี พรหมทา
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ วงษ์พินิจ
2.เด็กชาย นำบุญ รังษี
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
2.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย พงสกร ผิวขาว
2.เด็กชาย อดิเทพ ขุมเงิน
3.เด็กชาย กฤษฎา สร้างสวน
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ชัย พงษ์วัน
2.เด็กหญิง นาธร วงษ์พินิจ
3.เด็กหญิง โสภิดา โสดา
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นาง สุนันท์ โมหา
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย วิทวิทย์ จันคณา
2.เด็กชาย พนันท์ เกษอินทร์
3.เด็กชาย สิทธิชัย มณี
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นาง สุชาดา สุนทมาลา
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ธนพนธ์ สมจิตต์
2.เด็กชาย ไพศาล สุธารส
3.เด็กหญิง สุวิภา จันคณา
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ รังษี
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อาณัติ ระงับภัย
1.นาง สุนันท์ โมหา
22 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ มะปราง
1.นาง จามรี พรหมทา
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อัครพนธ์ จันทร์เปรียง
1.นาง จามรี พรหมทา
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ยศกรณ์ วงษ์มณี
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง นัชธิญา สรจักร
1.นาง จามรี พรหมทา
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ธาราริยา สอยโว
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
99
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ปราณี บุญตา
1.นาย คมสันต์ สีทะ
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย เทพกุญชร บวรกิจดำรงเลิศ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ยศกรณ์ วงษ์มณี
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ภูรินทร์ เกษอินทร์
1.นาง จามรี พรหมทา
31 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ทวีวัฒน์ มะปรางค์
2.เด็กชาย ธนายุต สร้างสวน
3.เด็กหญิง อธิชนัน สงใบ
1.นางสาว พิมพ์ลดา วงษ์พินิจ
2.นางสาว ธนารักษ์ แช่โค้ว
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ธาราริยา สอยโว
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
56
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ งบไธสง
2.เด็กชาย อัฐวุฒิ วันอุบล
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นางสาว พิมพ์ลดา วงษ์พินิจ
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย สิทธิพันธ์ เกษอินทร์
1.นาง จามรี พรหมทา
36 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก หมอปะคำ
2.เด็กหญิง พิมพร กิวรัมย์
3.เด็กหญิง รัตติกาล ระงับภัย
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
2.นาง จามรี พรหมทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com