#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
60
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง กัณพัตร จันทร์สง่า
1.นาย นครชัย สำนวน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย สาละวิน สมปอง
1.นาย นครชัย สำนวน
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาง รุ่งนภา จงใจ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
40
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ทรงพล พงมะศรี
1.นาง รุ่งนภา จงใจ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ธีราทร ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง อุษามณี อารมณ์
1.นางสาว วนิดา อุ่นแกว
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง บุญนิศา เทศราช
1.นางสาว วนิดา อุ่นแกว
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ธีทัต ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ไทยรัฐ สายจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ธีทัต ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ไทยรัฐ สายจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
1.นาย สมชาย ปิ่นงาม
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.33
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
3.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
4.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
5.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ุท่ง
6.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นแก้ว
7.เด็กหญิง ธมลวรรณ จันทสน
8.เด็กหญิง แพรวา กงศรี
9.เด็กหญิง บุญนิศา เทศราช
10.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
1.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
2.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
3.นาง รุ่งนภา จงใจ
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย นพกร แก้วเมืองน้อย
2.เด็กชาย อนันทชัย กงศรี
3.เด็กชาย เสกสรร สมัครสมาน
1.นางสาว พิมพ์มาดา บุญเลิศ
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์วารี จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง ญาณีรัช หรรษา
3.เด็กหญิง ณฐกานณ์ ตราพระสำโรง
1.นางสาว พิมพ์มาดา บุญเลิศ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาย นครชัย สำนวน
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ผิวอ่อน
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com