#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
65
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พิทนันท์ พิลัน
1.นาง วราภรณ์ คำล้าน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
65
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ภูธเนศ สมีพวง
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
2.เด็กหญิง ราตรี โพธิ์กระสังข์
3.นาย ธนพล นิมาลา
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย จุลจักร อาจภักดี
2.เด็กชาย ศิวกร ในทอง
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว พิกุล เรืองคำ
2.นางสาว ทิพย์อักษร โพธิสาร
3.นางสาว ณัฐพร บุญมา
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ยงยุทธ ทองละมุล
2.เด็กชาย วทัญญู สุดสังข์
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นันทิภาคย์ โพธิ์กระสังข์
1.นาง วราภรณ์ คำล้าน
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ดาริตา โพธิสาร
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นาย พนธกร มังคละ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
10 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว พิมพ์ชนก เทาศิริ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กุลธิดา ฝางนอก
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
12 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ปวีณา แวงแก้ว
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
13 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว ราตรี โพธิ์กระสังข์
2.นางสาว ปวิตรา จิตรโสม
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นาย ก้องฟ้า สีกะพา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศรีประทุม โพธิสาร
2.เด็กหญิง สุกานดา ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง รัตนาพร กันมา
1.นาย สมพงศ์ สมอาษา
2.นางสาว ชลันดา จิตรโสม
16 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ประกายแก้ว โพธิสาร
2.เด็กหญิง ภาริณี โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง ชนนิกานต์ โพธิ์กระสังข์
1.นาย สมพงศ์ สมอาษา
2.นางสาว ชลันดา จิตรโสม
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ศดานนท์ วันเพ็ญ
1.นาง วราภรณ์ คำล้าน
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อรพิมล งอนสวรรค์
1.นางสาว ดรุณี โพธิสาร
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว พิกุล เรืองคำ
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
2.เด็กหญิง สุภาวดี โพธิสาร
3.เด็กหญิง นัทติยา โคตะมา
4.เด็กหญิง ธัญชนก สุดสังข์
5.เด็กหญิง อรทัย สุพรมมา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย มงคล ผาระสิทธิ์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จิราพัชร คำเล็ก
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย จิราวุธ เรืองคำ
2.เด็กหญิง อังติมา บังคม
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นาย ธนพล นิมาลา
2.นางสาว เก็จมณี โพธิสาร
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาย มงคล ผาระสิทธิ์
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว ศศิเกตุ โพธิสาร
2.นางสาว กาญจนา สุดสังข์
3.นางสาว รวิภา โพธิสาร
4.นางสาว ณัฐลิน ทองละมุล
5.นางสาว ศิรินธร วันนุบล
6.นางสาว ผลิตา ไตรศรี
7.นางสาว ปวีณา แวงแก้ว
8.นางสาว ปัทมา สีทอง
9.นางสาว มลทิรา ทองละมุล
10.นางสาว วนิดา นวลสาร
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาย มงคล ผาระสิทธิ์
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย สยาม ทองเปี่ยม
2.เด็กชาย พิชิตพงษ์ จันทร์เปรียง
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
2.เด็กหญิง อรพิมล งอนสวรรค์
1.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย อริสรา โพธิสาร
1.นาง วราภรณ์ คำล้าน
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา โพธิสาร
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพธิ์กระสังข์
1.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศนิวาร จันทสน
2.เด็กหญิง พิลาวรรณ สุธัญสวรรค์
3.เด็กหญิง รัญชนา มังคละ
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.33
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว มะลิวัลย์ ทองแสง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย กฤติกร ทองสุข
2.เด็กชาย เจษธนะพัฒน์ สุขเขียว
3.เด็กชาย ธีรเดช โพธิ์กระสังข์
4.เด็กชาย พิชิตพงษ์ จันทร์เปรียง
5.เด็กชาย ราเชนทร์ สุดสังข์
6.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
7.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
8.เด็กหญิง ฐิติยา จันคนา
9.เด็กหญิง อจิรวดี อินวันนา
10.เด็กหญิง จิตติกมนต์ จิตรโสม
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
3.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว พิมพ์ชนก สุดสังข์
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
35 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ จันทสนธ์
2.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อุปศรี
3.เด็กชาย ชานน ปัญญา
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นางสาว สุมาลิน วรรณวงศ์
36 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วันนิสา สุดสังข์
2.เด็กชาย วัชรากร ระงับภัย
3.เด็กชาย อนันตชัย สะอาด
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สุพัตรา วงคำซาน
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย กฤติกร ทองสุข
39 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธนพล สุดสังข์
2.เด็กหญิง จิรัฐิพร สายชุ่มดี
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
40 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อริสรา โพธิสาร
1.นางสาว วราภรณ์ คำล้าน
41 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
42 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว ณัฐลิน ทองละมุล
2.นางสาว ปุณิกา งอนสุวรรณ
3.นางสาว รวิภา โพธิสาร
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
43 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ชาคร โพธิ์กระสังข์
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com