#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ธัญญานี ศรีบุระ
2.เด็กหญิง ธิติมา แสงทอง
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
57
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ชัญญานุช สะอาด
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง กาญจนสุดา ระงับภัย
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ผดุงเวียง
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง สุภัสสรา โนนไทย
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พงศพัศ พงษ์วัลย์
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
92.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง รัตติกาล จันทะพม
2.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง จิตภา จันทร์รอง
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย สุภเวช มะปรางค์
2.เด็กหญิง ปณิดา จันทร์เปรียง
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
2.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ มะปรางค์
2.เด็กหญิง ผกาวัลย์ สีเขียว
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
2.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ภัทรวดี แสนทวีสุข
2.เด็กชาย วุฒิพงศ์ คำสัย
1.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
12 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวอ่อน
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง กุลนาถ อารมณ์
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง กุลนาถ อารมณ์
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย นโรดม สมอินทร์
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ปนิชญา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภัศรา กิจโกศล
1.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขขวด
1.นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง อรทัย ชัยชาติ
1.นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง สุภัสสรา โนนไทย
1.นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
21 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง พิกุลทอง ทองผิว
2.เด็กหญิง สุนันท์ ดาวใส
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
22 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ปณิดา จันทร์เปรียง
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
23 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80.3
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง สุพรรณษา ชาวบ้านเกาะ
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com