#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย กิตติโชค จันทะเสน
1.นางสาว นิภารัตน์ จันทะสนธิ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75.5
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กหญิง ชวิศา แก้วลอย
1.นางสาว นิภารัตน์ จันทะสนธิ์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย ทนากร จอดนอก
2.เด็กหญิง ปรัฐกร พุดหอม
3.เด็กหญิง ศศิชา นันทะสิงห์
1.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
2.นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย วรวุฒิ คุณล้าน
2.เด็กหญิง เอื้อย บุญมา
3.เด็กหญิง นัฐธิดา มูลคาย
1.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
2.นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย วรวุฒิ คุณล้าน
2.เด็กชาย สมยศ ทองละมุล
1.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย สุดสาคร เพ็ชรรัตน์
2.เด็กชาย กิตตินันท์ สุขะ
1.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย สมยศ ทองละมุล
2.เด็กชาย พิษณุ สิงห์อุดร
3.เด็กหญิง อทิติยาภรณ์ วิทยา
1.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
2.นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย นันทิพัฒน์ บุญมา
2.เด็กชาย กิตติโชค จันทะเสน
1.นางสาว นิภารัตน์ จันทะสนธิ์
2.นาย เดชา โพธิ์กระสังข์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กหญิง ชวิศา แก้วลอย
2.เด็กหญิง นภัสสร โพธิสาร
1.นาย เดชา โพธิ์กระสังข์
2.นาง ปริสรา สมรัตนานุรักษ์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กหญิง นุชจรี สุดสังข์
2.เด็กชาย ณัฐธีร์ อนุรุ่งโรจน์
3.เด็กชาย อิทธิกร จันทะเสน
1.นางสาว นิภารัตน์ จันทะสนธิ์
2.นาย เดชา โพธิ์กระสังข์
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กหญิง วีนิด ชาย
2.เด็กชาย ธีระเดช จันทร์คณา
3.เด็กชาย ปุณณัตถ์ สมรัตนานุรักษ์
1.นาง ปริสรา สมรัตนานุรักษ์
2.นาย เดชา โพธิ์กระสังข์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com