#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
60
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
1.นาง ยุวดี วรรณทอง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย สิริพงศ์ จันคนา
2.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ทองเต็ม
3.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
4.เด็กชาย ฉันทวัชร สมหวัง
5.เด็กหญิง ขนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
6.เด็กหญิง พชรธิดา วรจันทร์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
3.นางสาว ศยามล สุดสังข์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ญาณิศา สร้อยสวัสดิ์
2.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สุดสังข์
3.เด็กหญิง เพ็ญนพร อาจต้น
1.นาง ยุวดี วรรณทอง
2.นางสาว บุษบา เสาแก่น
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง อนุธิดา สะเดา
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองแสง
2.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
3.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
4.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
5.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
6.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาง ชลิตา เอียงผา
3.นางสาว ศยามล สุดสังข์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ไวทัน
2.เด็กชาย อัษฎาวุธ ศิริเทศ
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
42
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ทัตพิชา อิ่นคำเชื้อ
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
52
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง จรรยพร โพธิสาร
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง สลินทิพย์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
3.เด็กหญิง ผกามาศ ทองเต็ม
4.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
5.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธรณ์เทพ สุดสังข์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พงศกร มนทอง
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย จิรันต์ วรจันทร์
2.เด็กชาย ธนวิทย์ เมฆคลี
3.เด็กชาย ณัฐดนัย สายบุตร
1.นาง ยุวดี วรรณทอง
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
13 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พงศกร สร้อยสวัสดิ์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย กิตติภพ ยานไกล
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง มุกดา จันทิมาลย์
2.เด็กหญิง กมลลักษ์ อาจภักดี
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
1.นางสาว บุษบา เสาแก่น
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
1.นางสาว บุษบา เสาแก่น
19 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ เดินไพร
2.เด็กหญิง พิชานันท์ สุดสังข์
3.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
4.เด็กชาย ธนกร แก้วลอย
5.เด็กชาย สิริปกรณ์ หิรัญยกุลวณิช
6.เด็กหญิง ปัทมาวรรณ ทองจันทร์
7.เด็กชาย ธีรัตน์ ปลื้มใจ
8.เด็กหญิง นันทิยา สุดสังข์
9.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
10.เด็กหญิง ปิยะพร อุดมเดช
11.เด็กหญิง ศิริประภา ศรีตระการ
12.เด็กหญิง ธนิญา เทาศิริ
13.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สุดสังข์
14.เด็กหญิง จิรัชญา โตประโคน
15.เด็กหญิง นิภาพร โพธิสาร
16.เด็กชาย กิตติศักดิ์ จันทะสนธ์
17.เด็กชาย กิตติพงษ์ จันทะสนธ์
18.เด็กชาย คมขำ แปลงถิ่น
19.เด็กชาย ศตนันท์ สะอาด
20.เด็กชาย ศุภชัย ชุ่มเสนา
21.เด็กชาย ธนกฤต โพธิสาร
22.เด็กชาย ทศพร งอนสวรรค์
23.เด็กชาย บวรดล โพธิสาร
24.เด็กชาย ดนุวัศ สิริพัฒนกุล
25.เด็กชาย ชัชพงศ์ รอดดอนไพร
26.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
27.เด็กชาย กิตติภพ โพธิสาร
28.เด็กชาย กิตติคุณ โพธิสาร
29.เด็กชาย วิวัฒน์ ปลื้มใจ
30.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตโสม
31.เด็กชาย พงษ์สุวัฒน์ บุญทน
32.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุดสังข์
33.เด็กชาย ธวัชชัย บุญจูม
34.เด็กชาย พิมพ์สุดา บุญจูม
35.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
36.เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วลอย
37.เด็กชาย สรศักดิ์ พุทธภา
38.เด็กชาย วันชัย สิทธิศร
39.เด็กชาย ณัฐกิต พะโสม
40.เด็กชาย ณัฐวัตร์ สุดาชาติ
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
3.นาง ยุวดี วรรณทอง
4.นาง ชลิตา เอียงผา
5.นาย สมภพ ผ่องราษี
6.นางสาว บุษบา เสาแก่น
7.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
8.นางสาว ศยามล สุดสังข์
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง สุพรรณิกา สมบัติ
1.นางสาว บุษบา เสาแก่น
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ ศรีดาชาติ
2.เด็กชาย บุญญาวัฒน์ ศรีตระกาล
3.เด็กชาย วิศรุต สีดาชาติ
1.นางสาว ศรวณีย์ สำราญ
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ อิ่นคำเชื้อ
2.เด็กชาย ณพวัฒน์ ศรีระเริญ
3.เด็กหญิง พัชรี สุดสังข์
1.นางสาว ศรวณีย์ สำราญ
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
23 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com