#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง นาเดีย บุญนะรา
1.นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง วาริษา ทาวงษ์
1.นาง มุขธิดา เก่งมนตรี
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง นาเดีย บุญนะรา
1.นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง สุณิสา เก่งมนตรี
1.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง เปรมฤทัย บุตรโท
2.เด็กชาย สันติภาพ กันมิดา
3.เด็กชาย ชานนท์ ยอดจงรัมย์
1.นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
2.นางสาว ลัดดา ทารักษ์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง อริศรา จันทร์หงษา
2.เด็กชาย พงศกร กันมิดา
3.เด็กชาย ต่อศักดิ์ พิลาดี
1.นางสาว ลัดดา ทารักษ์
2.นาย ชาญณรงค์ มีฤทธิ์
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง อรัญญา สุริเตอร์
1.นาง มุขธิดา เก่งมนตรี
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง อรัญญา สุริเตอร์
1.นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง อัลจิมา ปลื้มหอม
2.เด็กหญิง อรัญญา สุริเตอร์
3.เด็กหญิง นัทธกานต์ ศรีมงคล
1.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
2.นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com