#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
54
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุนิสา สุพรรณ
1.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย เกรียงไกร จอมจันทร์
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญรัตน์
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ทัศสุวรรณ สุภาพ
2.เด็กหญิง วิลัย ทองวิจิตร
3.เด็กหญิง ปุ้ย ศรีภักดิ์
4.เด็กชาย ธีระศักดิ์ นวลตา
5.เด็กชาย อภินันท์ มลิซ้อน
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ลัทธพล บุญยงค์
2.เด็กชาย ทาวอน สุดา
3.เด็กหญิง รัชนีกร อุ่นแก้ว
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย สุทธวีร์ ศรีสุข
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุธิดา ภูมิลำเนา
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นริศรา จันทร์เติม
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ทักษิณ มีแสง
1.นาย ดุษฎี เครือยา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นวลแพร จันทราช
1.นาย ดุษฎี เครือยา
9 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ จันดี
2.เด็กหญิง ปนัดดา สุพงษ์
1.นาย ดุษฎี เครือยา
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ภัทรศยา ทองละมุล
2.เด็กหญิง อังคณา สมาคม
3.เด็กหญิง วิไลพร อ่อนน้อม
1.นาง จันทรา พันธ์พระ
2.นาย ดุษฎี เครือยา
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พิไลพร หงษาธร
2.เด็กหญิง สมคิด ฮิลล์
3.เด็กหญิง จันทร์สุดา พันธ์ขาว
1.นาง จันทรา พันธ์พระ
2.นาย ดุษฎี เครือยา
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ไพรัช ภูมิลำเนา
1.นางสาว สัญญาพร ทองละมุล
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง จันธิรา นิลนนท์
1.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
54
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พาทินธิดา พาที
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กิตตินันท์ บุญรัตน์
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ภควัต พุทธนาวงศ์
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษดาพร ภู่ภักดี
2.เด็กหญิง ศิรประภา ธรรมคุณ
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
2.นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีมงคล
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
2.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญธรรม
1.นาย วีระ ชนะราวี
2.นางสาว การุณ บุญยงค์
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษณะ อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง สุกัลยา สุขจิต
1.นาย วีระ ชนะราวี
2.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง อภิรดี มีวงศ์
1.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง อภิรดี มีวงศ์
1.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย วิชยุตม์ แสงสกุล
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปลื้มหอม
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ทัศณีย์ แน่นดี
2.เด็กหญิง ปัทมพร กินนะรี
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง มณฑิรา ไชยกา
2.เด็กหญิง สิราวรรณ ทรงกลด
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สิทธิชล
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย สิริกร อุปสุข
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.67
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง เกวลิน สอนจันทร์
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง จีรวรรณ แวงวัน
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
31 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ พิศโฉม
2.เด็กหญิง นันท์ธิชา พันธ์มาลา
3.เด็กชาย เทพประทาน สมนึก
1.นาง นลินพร นรากล่ำ
2.นางสาว อารียา โคตพันธ์
32 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ดารุณี บุญวิเศษ
2.เด็กหญิง หฤทัย ใจกัด
3.เด็กหญิง ณัฐริกา เสนาพรหม
1.นางสาว อารียา โคตพันธ์
2.นาง นลินพร นรากล่ำ
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ปาลินี ศรีภักดิ์
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย พฤกษชาติ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย ชานนท์ ยอดสง่า
1.นาย ชัยสิทธิ์ พวงมาลัย
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ณัฐวราพร บุตรภักดี
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com