#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สิทธิกร บุญทอง
2.เด็กชาย ปีรติ พ่วงทรัพย์
3.เด็กหญิง เบญญา นพเก้า
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง เอริกา พลดง
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง จตุรพร ศรีสมพร
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย นันทวัน นพเก้า
2.เด็กชาย รติพงษ์ อานนท์
3.เด็กชาย นนทชัย นพเก้า
4.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
5.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
6.เด็กชาย กิตติภพ ดอกรัก
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
3.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ มะลิวงศ์
1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76.5
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ แหวนเพชร
2.เด็กหญิง ดวงฤดี มนทอง
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พิยดา นพเก้า
2.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
3.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศรุตยา ไชยดำ
2.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
3.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงศ์
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง กนกวรรณ คำลอย
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ธัญยพร ไชยบุดดี
2.เด็กหญิง พรพณา พละแสน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ราชวงค์
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุภาพร พิลาดี
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย อนุพงศ์ ศรีจันทร์
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา รุ่งคำ
1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย ภากร ปันทอง
2.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
2.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ผกาวรรณ ทองกล่ำ
2.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โอดคำดี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำมา
2.เด็กชาย อนุพงศ์ ดอกรัก
3.เด็กชาย ธีระพงษ์ นันทสิงห์
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย ภูวเดช สิงหชาติ
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
19 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย วรากร สีหามาศ
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
2.เด็กหญิง นภา จิตรโสม
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
65
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง วีระดา บุญทอง
2.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สุรชัย ผุยลัด
2.เด็กชาย เนติกุล จันทร์หงษา
3.เด็กชาย เอกภูมิ พิลาดี
1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ พิลาดี
2.เด็กชาย จิรายุทธ บังคม
3.เด็กชาย รัฐศิลป์ นิลเกตุแก้ว
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุภาพร พิลาดี
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง เอมอร กระจับเงิน
2.เด็กหญิง เพชรไพลิน สมาน
3.เด็กชาย อดิเทพ แปลงตัว
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ปาณิสรา พวงมะลิ
2.เด็กหญิง อุมาภรณ์ ศรีจันทร์
3.เด็กหญิง วณิดา สัมพันธ์
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
63
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย กวิน อ่อนสุวรรณ
2.เด็กหญิง กรรณิกา ทองกล่ำ
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุภารัตน์ ดีสูงเนิน
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
32 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
75
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ทิพย์เกษร แสนพันดร
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
3.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
33 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศรุตยา ไชยดำ
2.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
3.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงศ์
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com