#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ คามวัน
2.เด็กหญิง กวินธิดา สมรัตน์
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ธนกร สมรัตน์
1.นาง ทัชชภร สมรัตน์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ฐานิดา สมรัตน์
1.นาง ภัคภร เลิศศรี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ จันทร์เสงี่ยม
2.เด็กหญิง ชิดชนก สมรัตน์
1.นาง รัตนา พิมพร
2.นาง ทัชชภร สมรัตน์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ปิติภัทร ปัญญา
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มนตรีวงศ์
1.นาง ทัชชภร สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย พงศ์ศิริ พูลสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ปวริศา สุขเย็น
1.นาง ทัชชภร สมรัตน์
2.นาง จำปา สมรัตน์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง พรวิมล พานจันทร์
2.เด็กหญิง พาขวัญ พุ่มมาลา
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
64
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณัฐพร สมรัตน์
2.เด็กหญิง นันทิพร ศรีมณี
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2.นาง ภัคภร เลิศศรี
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย จารุกิตติ์ สมรัตน์
2.เด็กหญิง ณิรัชญา สุพงษ์
3.เด็กหญิง มนสิชา สมรัตน์
1.นาง ทัชชภร สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย พัชรพล สมรัตน์
2.เด็กชาย วีรภัทร สมรัตน์
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้วชนะ
1.นางสาว ธนิตา สมรัตน์
2.นางสาว ลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรรม
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง อรพรรณ ชัยชาญ
2.เด็กหญิง นภัทรกัญจ์ สมรัตน์
3.เด็กหญิง ณัฐหทัย สมรัตน์
1.นาง อินทุอร ไชยนรา
2.นางสาว ธนิตา สมรัตน์
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
68
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา พงวัน
2.เด็กหญิง ทรรศนันท์ สมรัตน์
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาย สุริยงค์ สมรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com