#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
84.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย สุเมธ มนตรีวงษ์
2.เด็กชาย อภิชัย สวัสดี
3.เด็กชาย คนากร สมเพชร
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นางสาว วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ชนินาถ แดงเลี่ยม
2.เด็กหญิง ต้นข้าว เพ็ชรรัตน์
1.นาย รันต์ วิถี
2.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
71
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ธนัญญา เลิศศรี
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กวินนา นันทสิงห์
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ มนตรีวงษ์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยนรา
3.เด็กชาย ไขยา สายจันทร์
4.เด็กชาย ธีรเมท เลิศศรี
5.เด็กชาย ณัฐชนน นาอุดม
6.เด็กชาย จิรายุ เพ่งพิศ
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
2.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
3.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วาสนา ศิริเทศ
2.เด็กหญิง ดุลยา เพชรรัตน์
3.เด็กหญิง วรรณวิษา สุพงษ์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
2.นาย ผจญ พึ่งปาน
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ลักษิกา สิริศรี
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง ญาณิศา ศิริเทศ
1.นาง พรทิพย์ พวง
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะ
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชา ดีหงษ์
2.เด็กหญิง อริสรา สุพงษ์
3.เด็กหญิง สิริภัทร สุพงษ์
1.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
2.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง สุชานันท์ เมฆคลี
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ภัทรมน คำพินิจ
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง สุธิตา เลิศศรี
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
12 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ เลิศศรี
2.เด็กหญิง ตมิสา แก้วกัณหา
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา เลิศศรี
2.เด็กหญิง สุดาวรรณ์ มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง ปาริตา ชินภักดิ์
1.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
2.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย สุริยการ สุพงษ์
2.เด็กชาย พงษ์พานุ ขันช่วย
3.เด็กหญิง จันทรลัดดา สมเพชร
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธรรมรัตน์ อระไง
2.เด็กหญิง วรัชญา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง จิตติมา สุพงษ์
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ดุลยวัตร มนตรีวงษ์
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
58
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย กรภัทร อุ่นแก้ว
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
50
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ มนตรีวงษ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กฤติยาณี เลิศศรี
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ เทาศิริ
3.เด็กหญิง ไปรยา พิพัฒน์พิทยากุล
4.เด็กหญิง ปานไพลิน เลิศศรี
5.เด็กหญิง สุจินทรา พลเสน
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ผจญ พึ่งปาน
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง รมิตา สุพงษ์
2.เด็กหญิง รัฐฎา สุพงษ์
3.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร
4.เด็กหญิง จิรัชยา สุทธิใส
5.เด็กหญิง ธนัชญา เวฬุวนารักษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ธนัชพร ศรแก้ว
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ เลิศศรี
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กฤติญาณี เลิศศรี
2.เด็กชาย สัจจาวุฒิ สมรัตน์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วรัชยา อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธรรมรัตน์ อรไง
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง เหมียว มนตรีวงษ์
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ปิยธิดา สุดสงวน
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง บุญญิสา สุพงษ์
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง อรสาร บุญขาว
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
30 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ธิราพร มงคลสงค์
1.นาง ปัญญาวีร์ พี้่งปาน
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง บุญญานุช สุพงษ์
2.เด็กหญิง กษิรา สมรัตน์
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
2.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วิลาสินี สุภาพ
2.เด็กหญิง อารียา มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นางสาว วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ อ่อนนำ้เที่ยง
2.เด็กชาย สหภพ โสดแก้ว
3.เด็กหญิง ปราณปรียา สมรัตน์
1.นาย สมคิด ศิริโท
2.นาย ผจญ พึ่งปาน
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นันทพร มนตรีวงษ์
2.เด็กหญิง กวินนา นันทสิงห์
3.เด็กชาย ปรเมธ ขนทอง
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
73.75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์ทอง
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย นราธิป เพ็ชรรัตน์
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.33
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ สุพงษ์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ภัทราพร คำยา
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย คุณาสิน มนตรีวงษ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง มัณฑิรา มนตรีวงษ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
41 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย นันทรักษ์ หลักทอง
2.เด็กชาย พนมกร นันทสิงห์
3.เด็กชาย เดวิชรัตน์ เพ็ชรรัตน์
1.นางสาว พิมพ์ณดา แย้มมนัส
2.นาง สมหมาย หลักทอง
42 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ปัญญาวีร์ มนตรีวงษ์
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ ศิริเทศ
3.เด็กหญิง พรรณิสา สุทธิใส
1.นาง วิไลลักษณ์ ใจปินตา
2.นาง นุชจรี ศรีไลย์
43 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ปฐมพร มนตรีวงษ์
2.เด็กหญิง กรรณิกา มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง โศจิรัตน์ วงคะสุ่ม
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
2.นาย รันต์ วิถี
44 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นฤมล โพธิ์อุดม
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย รัชชานนท์ เดสันเทียะ
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
46 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ชยพล มนตรีวงษ์
2.เด็กหญิง สุตาภัทร เพ็ชรรัตน์
1.นาย สมคิด ศิริโท
2.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
47 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ธนิตพร จันทสนธิ์
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
48 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
93.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงษ์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
49 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
62
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กมลวรรณ เพ็ชรรัตน์
2.เด็กหญิง ทัศน์วรรณ สมเพชร
3.เด็กหญิง จุฑามาศ เพ็ชรรัตน์
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
2.นาย สมคิด ศิริโท
50 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ภูวเดช เลิศศรี
2.เด็กชาย ทวีมงคล ไชยทิพย์
1.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com