#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ณัฐภาส วงเพ็ง
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ โพธิสาร
3.เด็กชาย ปฏิภาณ ประมูลชาติ
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
2.นาง วนิดา กุลเกษ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ธนันธร นาคบุตร
2.เด็กชาย รังสรรค์ โพธิสาร
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
2.นาย อรรถพล สุรวิทย์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ชมโชค วันนุบล
2.เด็กชาย สัณห์พิญช์ ปิ่นเกษ
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วลอย
4.เด็กหญิง ราชาวดี ชมอินทร์
5.เด็กหญิง ธัญพัฒน์ พันธ์แก่น
6.เด็กชาย นาธร ชูเปรม
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
2.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
3.นาง มนิฐพร อินวันนา
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ชลาลัย วันนุบล
2.เด็กหญิง จิราพร ภูมิพัฒน์
3.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
4.เด็กหญิง จิราราช เสาสอน
5.เด็กหญิง ณัฐธิดา โสดแก้ว
6.เด็กหญิง อรระพิน ไชยโชติ
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาง อรทัย อินวันนา
2.นาย อรรถพล สุรวิทย์
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.นาย อนันธวงศ์ จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย เทวราช นวลแสง
2.เด็กชาย จำเริญ จันทร์เปรียง
3.เด็กชาย ชาคร โสดแก้ว
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย อนันธวัฒน์ จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
2.นาย อรรถพล สุรวิทย์
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.นางสาว ปิ่นมณี วงเพ็ง
2.นางสาว รุ่งฤดี ศรีภักดิ์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง เกสรา จันเปรียง
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิชิตา จันทร์เปรียง
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ คิดรัมย์
1.นาง วนิดา กุลเกษ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.นางสาว ปิ่นมณี วงเพ็ง
1.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง โสภิดา จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง เฟื่องฟ้า มากเหลือ
3.เด็กชาย วรายุ พานจันทร์
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ โพธิโสดา
2.เด็กหญิง ธัญพัฒน์ พันธ์แก่น
3.เด็กหญิง ปริศนา โสดแก้ว
4.เด็กหญิง ราชาวดี ชมอินทร์
5.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ไชยสาร
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
2.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ณิชาพร วันนุบล
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โพธิโสดา
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2.นาง มนิฐพร อินวันนา
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ณัฐติยา คำสิงห์
2.เด็กชาย ยงยุทธิ์ นามนุ
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
19 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ สุทน
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง จุไรรัตน์ ปรีเปรม
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย วสุนทรา พลเมือง
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิศัลศยา ทองอ้วน
1.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิศัลศยา ทองอ้วน
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.นางสาว จุฑารัตน์ เกษอินทร์
1.นาง ศิรยา ไสว
25 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย นัทธพงศ์ กองคำ
2.เด็กชาย ทัพฟ้า สุทธิขันธ์
3.เด็กชาย วรเมธ ปริทา
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
26 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง กรวรรณ ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพ์นภา มั่งมี
3.เด็กชาย ธนายุต จันทร์เปรียง
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิศัลศยา ทองอ้วน
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
29 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง พรทิวา รัตพลที
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com