#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย อนุศาสตร์ ปัญญา
2.เด็กชาย สนธยา ปรือปรัก
1.นาย ธวัชชัย ใ
2.นาง จินดา แก้วธรรม
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ณภัทร พัฒนพันธ์
2.เด็กชาย อภิสิทธ์ พงษ์วัน
3.เด็กชาย ทัศน์พล ฉาไธสง
4.เด็กหญิง สุพรรษา นันทะเส
5.เด็กชาย วิรุฬ สมเพชร
6.เด็กหญิง ศุภร ฤทธิ์ไธสง
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
2.นางสาว พรทิวา พูลพล
3.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา เจริญศรี
2.เด็กหญิง กัลยา สมเพ็ชร
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
2.เด็กหญิง นภัสรา ศรีสิงห์
3.เด็กหญิง ปวิณณรัตน์ มนตรีวงษ์
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา เจริญศรี
2.เด็กหญิง ศศิธร เกตุผักแว่น
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย สำเภา ศิลารักษ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ทัศน์พล ฉาไธสง
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
77.5
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ดนุพล ซ่อนกลิ่น
2.เด็กชาย ธนากรณ์ สมเพชร
1.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
2.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง สิริยากร แก่นนอก
2.เด็กหญิง ปิยธิดา นาคญวน
3.เด็กหญิง วุฒิโย โพธิ์กระสังข์
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
2.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ปนัดดา จันทชัย
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
73
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย นนทกร โพธิบุตร
1.นางสาว พรทิวา พูลพล
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ศุภกิจ สมเพชร
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
52
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วริศรา สมเพ็ชร
1.นางสาว พรทิวา พูลพล
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ศุภกิจ สมเพชร
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง สุภาษิตา สมเพชร
2.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ชัยชาญ
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สมเพชร
2.เด็กชาย นนทกร โพธิบุตร
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นาง จินดา แก้วธรรม
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ศิริญญา คุ้มไข่นุ่น
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิสาร
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ญาณิศา ไพรบึง
1.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย วรกันต์ ไพรอินทร์
1.นางสาว พรทิวา พูลพล
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สมเพชร
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ธนพร สมเพชร
2.เด็กหญิง สุนิตา บุญชาติ
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง อรดา เจริญชัย
2.เด็กหญิง กัลยา สมเพ็ชร
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย เอกรินทร์ มาพันธ์
2.เด็กชาย สิรภัทร กอสันเทียะ
3.เด็กชาย เจษฎากรณ์ สมรัตน์
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
2.นาง จินดา แก้วธรรม
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
2.เด็กชาย จิระภาส นินขุนทด
3.เด็กชาย จตุรวิชญ์ สมเพชร
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
2.นาง สุจิน ศิลารักษ์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.25
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ชัยชาญ
1.นาย สมบัติ สามารถ
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง อรดา เจริญชัย
1.นาย สมบัติ สามารถ
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย จตุรวิชญ์ สมเพชร
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
30 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ สมเพชร
2.เด็กชาย ธนโชติ สมเพชร
3.เด็กชาย สรวิชญ์ ไพรบึง
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
31 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ บาศรี
2.เด็กหญิง อาริษา พลขันธ์
3.เด็กหญิง ภัทรพร ตาลพันธ์
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
32 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
58
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง กัลยา สมเพชร
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา เจริญศรี
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
34 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ธนกร เกิดทอง
2.เด็กชาย ศุภโชค บุญเข็ม
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com