#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง จารุุกร อุ่นแก้ว
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นิชานันท์ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชนกวนันท์ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย จิตรภานุ โสมสัย
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทร์สุข
3.เด็กหญิง ณัฐชยา มีฤทธิ์
4.เด็กหญิง กชกร อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง ชาลิสา โพธิสาร
6.เด็กหญิง กานต์พิชชา โพธิสาร
1.นาย ถนอม สินศิริ
2.นาย อภินันท์ มังตะการ
3.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย กฤตพจน์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ธนกร มีฤทธิ์
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นาย จตุพล บุญทวี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง วิลาสินี สุภาพ
1.นางสาว วิไลภรณ์ พรหมภา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กัลยา โพธิสาร
1.นางสาว วิไลภรณ์ พรหมภา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สุนิสา พันธ์ทอง
2.เด็กหญิง ณัฐพร พรหมลา
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว สุนิสา บุญชัย
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นฤมล อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ชนะมาร
3.เด็กชาย วัชรชัย เอี้ยวสุวรรณ
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กัลยา โพธิสาร
1.นาย จตุพล บุญทวี
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
52
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง พรจิรัชยา อุ่นแก้ว
1.นาย จตุพล บุญทวี
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
56
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย อนุพงษ์ บุญลี
1.นาย จตุพล บุญทวี
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง จรัทยา ทาโคตร
2.เด็กหญิง ปรัชญาณี ละออพงษ์
3.เด็กหญิง แก้วทิพย์ ไสว
4.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง นิชานันท์ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กัญญานี จำมี
2.เด็กหญิง กมลชนก จันทร์สุข
3.เด็กหญิง ชลดา อุ่นแก้ว
4.เด็กหญิง ณัฐพร พรหมลา
5.เด็กหญิง สุนิสา พันธ์ทอง
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย ศิริมงคลชัย ขุ่ยคำมี
2.เด็กชาย ์ณรงค์ศักดิ์ คำสาร
1.นาย จตุพล บุญทวี
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ธีรภัทร เทศราช
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชญานิศ นามนุษย์
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นพรัตน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย พุทธพงศ์ อุ่นแก้ว
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง รดารัตน์ ไชยสุวรรณ
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ทศพร
2.เด็กชาย ณัฐภัทร ยี่สุ่นน้อย
3.เด็กชาย ธนกิตต์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว สุนิสา บุญชัย
2.นาง จุฑารัตน์ อุ่นแก้ว
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง พิชชาภา โพธิสาร
2.เด็กหญิง ธัญสินี สุภาพ
3.เด็กหญิง วนัฐพร ดีสุติน
1.นางสาว สุนิสา บุญชัย
2.นาง จุฑารัตน์ อุ่นแก้ว
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
67
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กัญญาณัฎ แซ่อึง
2.เด็กหญิง ศิริญามล แซอึง
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ปัณธร โพธิสาร
1.นาง เอื้อ ทิพวารี
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90.3
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นภัสรา มีฤทธิ์
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
26 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กานต์สุชา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง สุชาดา สายสุวรรณ
3.เด็กหญิง พิราอร คำวัด
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com