#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง ศิริพร จิตรโสม
1.นาง ทิวาพร สุทธิประภา
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง อรวี งอนสวรรค์
2.เด็กหญิง วริษา เชื้อนุ่ม
3.เด็กหญิง แก้วกัลยา บุญมา
1.นาง อุไรวรรณ แทนคำ
2.นาย วุฒิพงษ์ แทนคำ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
52
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง ราชาวฎี บุญมา
1.นางสาว พิมพ์วิไล วัจนา
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง ธัญยพร ปานทอง
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ปรีเปรม
1.นางสาว บุญโฮม ดอกดวง
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง วรัทยา นำสุข
1.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย ชานนท์ สีดาพันธ์
1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง จิรวดี ปรีเปรม
2.เด็กหญิง วรรณารัตน์ สุดสังข์
1.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
2.นาย อำนาจ แก้วหานาม
8 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ เขจรสัน
2.เด็กชาย เตชสิทธิ์ ทองละมุล
3.เด็กหญิง พรสิสิน เรียงคำ
1.นาง แสงอารี อภัยศิลา
2.นางสาว สุวรักษ์ พวงมาลา
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง รัตน์ติญา สุดสังข์
2.เด็กหญิง ณัฐพงษ์ อินวันนา
3.เด็กหญิง ณัฐวรา ตีหงษ์
1.นาง แสงอารี อภัยศิลา
2.นางสาว สุวรักษ์ พวงมาลา
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง อรวี งอนสวรรค์
2.เด็กหญิง วริษา เชื้อนุ่ม
1.นาง อุไรวรรณ แทนคำ
2.นาย วุฒิพงษ์ แทนคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com