#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
82.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ภัทรจารินทร์ โทรัตน์
2.เด็กชาย ชานน ซื่่อจริง
3.เด็กชาย อภิชัย ทองละมุล
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ภายอุ้ม
2.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ่ม
3.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
4.เด็กชาย สมบูรณ์ อุดมสุข
5.เด็กชาย ดุษฎี ทองละมุล
6.เด็กชาย กิตติธัช ครองบุญ
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
3.นาง พวงแก้ว พากเพียร
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
2.เด็กหญิง ลลิตา คำดี
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ฮาดทักษ์วงศ์
2.เด็กชาย ภานุพงษ์ ปรีเปรม
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
80.5
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง อาจารี ดีดศรี
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ณัฐนนท์ นันทะสิงห์
2.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ วรรณมาศ
3.เด็กหญิง ปรียา ทองละมุล
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย วิวัฒน์ ใบสีทอง
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
50
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ภคพร ปรีเปรม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง อรวรรณ สมรัตน์
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา จงใจ
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
82
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุกัญญา มังคละ
2.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
2.นาง พวงแก้ว พากเพียร
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พลากร ทองแสง
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ดีหงษ์
3.เด็กชาย วีระพงศ์ ถินแดง
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย รังสันต์ แสงดี
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พงศ์พล ภายอุ้ม
2.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ้ม
1.นาย สันติ นรินทร์
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย วงศ์วิชญ์ กิ่งนอก
2.เด็กชาย ปวริศ วัดรจันทร์
1.นาย สันติ นรินทร์
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ธนากร กุนทะโสม
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ช้างขวัญยืน
3.เด็กชาย สุริยนต์ เลาะหะมาน
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย รังสันต์ แสงดี
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง เยาวเรศ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ สุขนิยม
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
18 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พิชัย เลิศศรี
2.เด็กชาย วิวัฒน์ ใบสีทอง
3.เด็กชาย ภานุพงษ์ ปรีเปรม
4.เด็กชาย พลากร ทองแสง
5.เด็กชาย ชนะชัย ภูจอมรัตน์
6.เด็กชาย กฤษกร อินวันนา
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง พรพิมล วงพินิจ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
2.เด็กหญิง จิระพัชร ยาคำ
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย สุวิจักษณ์ ไชยทอง
2.เด็กชาย วณัฐพงศ์ คำดี
3.เด็กชาย ภานุพงศ์ จันทรโชตะ
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
60
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ ทองระมุน
2.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
3.เด็กชาย วงศ์วิชญ์ กิ่งนอก
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ทิวากร จิตรโสม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุภาพร ปานทอง
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
2.เด็กหญิง ปรียา ทองละมุล
3.เด็กหญิง ณัฐนนท์ นันทะสิงห์
4.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ วรรณมาศ
5.เด็กหญิง สุกัญญา มังคละ
6.เด็กหญิง มนฤดี สุดขำ
7.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
8.เด็กหญิง วริศรา วงศ์พิทักษ์
9.เด็กหญิง ไปรยา ทองละมุล
10.เด็กหญิง อรวรรณ สมรัตน์
11.เด็กหญิง อุรุณี ทองละมุล
12.เด็กหญิง สุภาวรรณ ภักดี
13.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
14.เด็กหญิง อมราพร ทองละมุล
15.เด็กหญิง อาจารี ดีดศรี
16.เด็กหญิง ณัฐกานต์ อินพิลึก
17.เด็กชาย ปฏิธาน พลเมืองศรี
18.เด็กชาย ธรรมรัตน์ ภายอุ่ม
19.เด็กชาย พีระพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
20.เด็กชาย เจตรินทร์ ศรีสมบัติ
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
4.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
5.นาย สันติ นรินทร์
6.นาง ดวงดือน ไชยสุวรรณ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ปัตโต
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
28 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย สรไกร แสงจันทร์
2.เด็กชาย ปฐม โพธิ์สาร
3.เด็กหญิง อรนิช ไตรศรี
1.นาง พรพิมล วงพินิจ
2.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
29 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย มนตรี ทองแสง
2.เด็กหญิง วิภาวินี บุษบา
3.เด็กหญิง จิตตราภรณ์ นันทสิงห์
1.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
2.นาง พรพิมล วงพินิจ
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
64
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ทองละมุล
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com