#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง จรรยพร หิมวันต์
1.นางสาว ละออ งามฉวี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
63
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง รุ้งธิดา สุพรรณดี
1.นางสาว ละออ งามฉวี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง ปุณยนุช บุญชิต
1.นางสาว ไพรวัลย์ เจริญศรี
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง มุสิรา สารบุญมา
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
62
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย อัศวิน คำโท
1.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
56
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย นครินทร์ ลาคำ
1.นางสาว กานต์ธีรา คำโท
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง ญานิกา คำนึก
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย พัชรพล อินทพงษ์
2.เด็กชาย วีรภัทร สวนมอญ
3.เด็กชาย วรเมธ อุปมัย
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงค์
2.นางสาว ละออ งามฉวี
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง เกวลิน สารพะยาว
2.เด็กหญิง ดาว ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว กานต์ธีรา คำโท
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย วรเมธ อุปมัย
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ วิศิษย์ศิลป์
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว อัจฉราพร แถมวัน
11 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย คุณากร เพ็ชรหงษ์
1.นางสาว ละออ งามฉวี
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง โชติกา เจิงรัมย์
1.นางสาว ละออ งามฉวี
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง พชรอร กรอบทอง
2.เด็กหญิง ธัญญ์นิรชา สะใบ
3.เด็กชาย ณวัฒน์ ปรังศรี
1.นาง พิสมัย ศรีลาชัย
2.นางสาว กานต์ธีรา คำโท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com