#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง สุนิสา วงษ์พินิจ
2.เด็กหญิง เบญจมาศ จันทร์เปรียง
3.เด็กหญิง กานต์ธิดา ชัยมงคล
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา ชัยมงคล
2.เด็กหญิง ชุติมา วงษ์พินิจ
3.เด็กหญิง ธาราริยา สอยโว
4.เด็กหญิง เบญจมาศ จันทร์เปรียง
5.เด็กหญิง ณิชกานต์ วงษ์พินิจ
6.เด็กหญิง พนิตพร วงษ์พินิจ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง รัตติกาล ระงับภัย
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ วงษ์พินิจ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วงษ์พินิจ
1.นางสาว ธนารักษ์ แซ่โค้ว
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงษ์พินิจ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ปวีณ์กร เกษอินทร์
2.เด็กชาย ปรวัฒน์ แก้วก้อนน้อย
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
2.นาง จามรี พรหมทา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ วงษ์พินิจ
2.เด็กชาย นำบุญ รังษี
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
2.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย พงสกร ผิวขาว
2.เด็กชาย อดิเทพ ขุมเงิน
3.เด็กชาย กฤษฎา สร้างสวน
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ชัย พงษ์วัน
2.เด็กหญิง นาธร วงษ์พินิจ
3.เด็กหญิง โสภิดา โสดา
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นาง สุนันท์ โมหา
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย วิทวิทย์ จันคณา
2.เด็กชาย พนันท์ เกษอินทร์
3.เด็กชาย สิทธิชัย มณี
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นาง สุชาดา สุนทมาลา
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ธนพนธ์ สมจิตต์
2.เด็กชาย ไพศาล สุธารส
3.เด็กหญิง สุวิภา จันคณา
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
13 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ มะปราง
1.นาง จามรี พรหมทา
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง นัชธิญา สรจักร
1.นาง จามรี พรหมทา
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
99
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ปราณี บุญตา
1.นาย คมสันต์ สีทะ
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย เทพกุญชร บวรกิจดำรงเลิศ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ยศกรณ์ วงษ์มณี
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ภูรินทร์ เกษอินทร์
1.นาง จามรี พรหมทา
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ธาราริยา สอยโว
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย สิทธิพันธ์ เกษอินทร์
1.นาง จามรี พรหมทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com