#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.33
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
3.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
4.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
5.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ุท่ง
6.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นแก้ว
7.เด็กหญิง ธมลวรรณ จันทสน
8.เด็กหญิง แพรวา กงศรี
9.เด็กหญิง บุญนิศา เทศราช
10.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
1.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
2.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
3.นาง รุ่งนภา จงใจ
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย นพกร แก้วเมืองน้อย
2.เด็กชาย อนันทชัย กงศรี
3.เด็กชาย เสกสรร สมัครสมาน
1.นางสาว พิมพ์มาดา บุญเลิศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com