#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย สาละวิน สมปอง
1.นาย นครชัย สำนวน
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาง รุ่งนภา จงใจ
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ธีทัต ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ไทยรัฐ สายจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ธีทัต ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ไทยรัฐ สายจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์วารี จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง ญาณีรัช หรรษา
3.เด็กหญิง ณฐกานณ์ ตราพระสำโรง
1.นางสาว พิมพ์มาดา บุญเลิศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com