#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา เรืองคำ
2.เด็กหญิง กชกร สุดสังข์
3.เด็กหญิง นภัสสร สุดสังข์
4.เด็กหญิง เอมพิกา สุดสังข์
5.เด็กหญิง อารยา ปานทอง
6.เด็กหญิง พรปวีร์ โพธิ์ขาว
1.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
2.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธนกร สัทธา
2.เด็กชาย ภูธนภัทร เมฆคลี
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ภูธนภัทร เมฆคลี
2.เด็กชาย ธนกร สัทธา
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง นันทิชา แสนสมบัติ
2.เด็กหญิง พรวิษา พะโสม
3.เด็กหญิง เกล็ดทราย โพธิสาร
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง นภัสสร ขาวสอาด
1.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง สุกัญญา สุดสังข์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อรปรียา โพธิสาร
2.เด็กหญิง วิภาดา ประวัติ
3.เด็กหญิง บุญธิชา ขยันวงศ์
1.นางสาว อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นางสาว วลัยพร สุดสังข์
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
85.67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง สุวนันท์ เรืองคำ
2.เด็กชาย ฤทธิชัย เอนกโชค
3.เด็กชาย รพีพัฒน์ เรืองคำ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง วิภาพร กันมา
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย กรกฤช สุดสังข์
2.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
1.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
2.นาย บัญชา โพธิสาร
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย สุชาติ เลิศศรี
2.เด็กชาย สรยุทธ โพธิสาร
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ศรีบัว
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชลธิชา สุดสังข์
1.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
14 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย อัครพล ไพบูรณ์
2.เด็กชาย ชรัญธร โพธิสาร
3.เด็กชาย ไกรวิชญ์ เลิศชัชวาลย์
1.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
2.นางสาว นงเยาว์ ปรือทอง
15 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ปลายฝิ่น เรืองคำ
2.เด็กหญิง ณัฐพร สุดสังข์
3.เด็กหญิง ภัครมัย แสนสมบัติ
1.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
2.นางสาว ธัญลักษณ์ จินาวัน
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ธีรารัตน์ ก่อแก้ว
2.เด็กชาย วีรภพ พรหมกสิกร
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง รุจิรา สินศิริ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
3.เด็กหญิง สัณห์สินี ใชยหาเทพ
4.เด็กหญิง ณัฐพร จิตรโสม
5.เด็กหญิง รัฎาพร ก่อแก้ว
6.เด็กชาย พงษ์ปกร พุทธภา
7.เด็กชาย สิทธิชัย เทาศิริ
8.เด็กชาย จิราวัฒน์ เมฆคลี
9.เด็กชาย ภูชิส พึ่งศรี
10.เด็กชาย กิตติศักดิ โพธิ์สอน
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นางสาว วลัยพร สุดสังข์
3.นาย ศักดา สวัสดี
18 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ งอนสวัน
2.เด็กหญิง นาริการต์ ศักดา
3.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สาลีกุล
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com