#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
93.05
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย อพิชัย เสาสอน
2.เด็กชาย วีระศักดิ์ ทองอินทร์
3.เด็กชาย พุฒิพงษ์ เสาสอน
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ธีรดา ระงับภัย
2.เด็กชาย พชรธรรม สีสถาน
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นาย อาหร่าม พิมมาศ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง พิชญดา นวลแสง
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
4 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง จิราลักษณ์ เกิดกุล
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ทองอิน
1.นาย สำเริง สอนพูด
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ภราดร มากเหลือ
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง นภัสกร พานจันทร์
2.เด็กชาย สุตนันท์ ศรีวัย
1.นาง เทียนวรรณ พละไกร
2.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย กฤษณพล บุญพึ่ง
2.เด็กหญิง พิมพ์นารา กุลเกษ
1.นาง เทียนวรรณ พละไกร
2.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ธนากร นวลแสง
2.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นาง เทียนวรรณ พละไกร
2.นางสาว ปฏิญญา สารโท
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย อัมรินทร์ ทองอินทร์
2.เด็กชาย จิรวิชญ์ อายุยืน
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรสุข
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาย สำเริง สอนพูด
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย กรวิชญ์ มุสิกะพันธ์
2.เด็กชาย ยุทธ เหมือนสวรรค์
3.เด็กชาย ศุภสัณห์ ซึรัมย์
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นาย อาหร่าม พิมมาศ
11 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ผดุงเกียรติ ดอกพวง
2.เด็กชาย ศิริวัตร จันทร์ดารา
3.เด็กชาย ปราโมทย์ หรรษา
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว ปฏิญญา สารโท
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ขวัญธัญญพร ทองอินทร์
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง พิชญดา นวลแสง
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
15 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย สุวรรณพัฒนา ลันดา
2.เด็กชาย วุฒิพร รัตนขันธ์
3.เด็กชาย อดิศักดิ์ คันศร
1.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
2.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
16 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย อนุสิษฐ์ เสาสอน
2.เด็กหญิง พัชรมัย จันทะสน
3.เด็กหญิง ปริฉัตร หรรษา
1.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
2.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย กวีวัธน์ นวลแสง
1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง อรอุมา อุทา
1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com