#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง นุชนพิน ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ปัทมพร ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง แทนขวัญ ป่อยยิ้ม
1.นางสาว ลำจวน เพชรรัตน์
4 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย เบญจพล พลเมือง
2.เด็กหญิง ปาลิดา ถาปาด
3.เด็กชาย อภิชาติ คำโท
1.นาย ภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว ลำจวน เพชรรัตน์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย ธนกฤต ป่อยยิ้ม
2.เด็กหญิง ดารารัตน์ เดิมพันธ์
1.นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
2.นาง สุพัตรา ลาคำ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง อุษณียาภรณ์ พลเมือง
1.นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
2.นาง สุพัตรา ลาคำ
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ปิ่่นมณี เกษคำ
1.นางสาว ลำจวน เพชรรัตน์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง นงนภัศ บุญเพ็ญ
1.นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ปุญฑริกา ลาคำ
1.นางสาว ลำจวน เพชรรัตน์
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง พรมณี โพธิสาร
1.นาง สุพัตรา ลาคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com