#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย เกรียงไกร จอมจันทร์
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญรัตน์
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ทัศสุวรรณ สุภาพ
2.เด็กหญิง วิลัย ทองวิจิตร
3.เด็กหญิง ปุ้ย ศรีภักดิ์
4.เด็กชาย ธีระศักดิ์ นวลตา
5.เด็กชาย อภินันท์ มลิซ้อน
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ลัทธพล บุญยงค์
2.เด็กชาย ทาวอน สุดา
3.เด็กหญิง รัชนีกร อุ่นแก้ว
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย สุทธวีร์ ศรีสุข
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นวลแพร จันทราช
1.นาย ดุษฎี เครือยา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ จันดี
2.เด็กหญิง ปนัดดา สุพงษ์
1.นาย ดุษฎี เครือยา
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กิตตินันท์ บุญรัตน์
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ภควัต พุทธนาวงศ์
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษดาพร ภู่ภักดี
2.เด็กหญิง ศิรประภา ธรรมคุณ
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
2.นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีมงคล
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
2.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญธรรม
1.นาย วีระ ชนะราวี
2.นางสาว การุณ บุญยงค์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษณะ อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง สุกัลยา สุขจิต
1.นาย วีระ ชนะราวี
2.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง อภิรดี มีวงศ์
1.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย วิชยุตม์ แสงสกุล
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปลื้มหอม
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ทัศณีย์ แน่นดี
2.เด็กหญิง ปัทมพร กินนะรี
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง มณฑิรา ไชยกา
2.เด็กหญิง สิราวรรณ ทรงกลด
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สิทธิชล
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย สิริกร อุปสุข
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.67
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง เกวลิน สอนจันทร์
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง จีรวรรณ แวงวัน
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ พิศโฉม
2.เด็กหญิง นันท์ธิชา พันธ์มาลา
3.เด็กชาย เทพประทาน สมนึก
1.นาง นลินพร นรากล่ำ
2.นางสาว อารียา โคตพันธ์
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ดารุณี บุญวิเศษ
2.เด็กหญิง หฤทัย ใจกัด
3.เด็กหญิง ณัฐริกา เสนาพรหม
1.นางสาว อารียา โคตพันธ์
2.นาง นลินพร นรากล่ำ
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ปาลินี ศรีภักดิ์
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ณัฐวราพร บุตรภักดี
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com