#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สิทธิกร บุญทอง
2.เด็กชาย ปีรติ พ่วงทรัพย์
3.เด็กหญิง เบญญา นพเก้า
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง เอริกา พลดง
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง จตุรพร ศรีสมพร
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย นันทวัน นพเก้า
2.เด็กชาย รติพงษ์ อานนท์
3.เด็กชาย นนทชัย นพเก้า
4.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
5.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
6.เด็กชาย กิตติภพ ดอกรัก
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
3.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พิยดา นพเก้า
2.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
3.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศรุตยา ไชยดำ
2.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
3.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงศ์
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ธัญยพร ไชยบุดดี
2.เด็กหญิง พรพณา พละแสน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุภาพร พิลาดี
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย อนุพงศ์ ศรีจันทร์
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา รุ่งคำ
1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ผกาวรรณ ทองกล่ำ
2.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โอดคำดี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำมา
2.เด็กชาย อนุพงศ์ ดอกรัก
3.เด็กชาย ธีระพงษ์ นันทสิงห์
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
12 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย วรากร สีหามาศ
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุภาพร พิลาดี
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง เอมอร กระจับเงิน
2.เด็กหญิง เพชรไพลิน สมาน
3.เด็กชาย อดิเทพ แปลงตัว
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ปาณิสรา พวงมะลิ
2.เด็กหญิง อุมาภรณ์ ศรีจันทร์
3.เด็กหญิง วณิดา สัมพันธ์
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุภารัตน์ ดีสูงเนิน
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
20 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศรุตยา ไชยดำ
2.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
3.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงศ์
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com