#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ มะลิวงศ์
1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76.5
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ แหวนเพชร
2.เด็กหญิง ดวงฤดี มนทอง
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ราชวงค์
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย ภูวเดช สิงหชาติ
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
2.เด็กหญิง นภา จิตรโสม
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ พิลาดี
2.เด็กชาย จิรายุทธ บังคม
3.เด็กชาย รัฐศิลป์ นิลเกตุแก้ว
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
75
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ทิพย์เกษร แสนพันดร
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
3.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com