#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ชนินาถ แดงเลี่ยม
2.เด็กหญิง ต้นข้าว เพ็ชรรัตน์
1.นาย รันต์ วิถี
2.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
71
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ธนัญญา เลิศศรี
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ มนตรีวงษ์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยนรา
3.เด็กชาย ไขยา สายจันทร์
4.เด็กชาย ธีรเมท เลิศศรี
5.เด็กชาย ณัฐชนน นาอุดม
6.เด็กชาย จิรายุ เพ่งพิศ
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
2.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
3.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ดุลยวัตร มนตรีวงษ์
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กฤติญาณี เลิศศรี
2.เด็กชาย สัจจาวุฒิ สมรัตน์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วิลาสินี สุภาพ
2.เด็กหญิง อารียา มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นางสาว วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
73.75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์ทอง
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย คุณาสิน มนตรีวงษ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com