#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย กิตติภพ ขวัญหอม
2.เด็กหญิง เด็กหญิงรุจาภา พันลำ
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง กรองกาญจน์ แก้วลอย
2.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
1.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง กรองกาญจน์ แก้วลอย
2.เด็กหญิง นิภาภร ทองละมุล
3.เด็กหญิง ชลนิชา นพเก้า
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
2.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
1.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
2.นางสาว อรชุดา ในเรือน
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ชญาดา บุญพา
1.นาง สำลี สุรบุตร
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง นรินทร์นิภา คงทิพปัญญา
2.เด็กหญิง ทิพรดา จินตบุตร
3.เด็กหญิง เกษนรินทร์ แสนดี
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
1.นาง สำลี สุรบุตร
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ฐากร หล้าพรหม
2.เด็กหญิง นัชฌา ศรีอุดม
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
2.เด็กหญิง สุพรรณิภา ปัญญา
3.เด็กหญิง อังคณา ไวแสน
4.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
5.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาง นภัสรชนัญ ศรีภักดิ์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สีสะอาด
3.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
4.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูน
5.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จันทะสนธิ์
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุณิษา ทองละมุล
2.เด็กชาย นครินทร์ คำสุนาง
1.นาง นภัสรชนัญ ศรีภักดิ์
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
2.เด็กหญิง สุกัญญา วังคะพันธ์
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง นัชฌา ศรีอุดม
2.เด็กชาย พงศธร พงษ์วัน
3.เด็กชาย ปฏิภาณ อินวันนา
1.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
2.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ภาคภูมิ อินวันนา
2.เด็กชาย ศักเรนทร์ ทองละมุล
3.เด็กชาย ปฏิภาณ อินวันนา
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ภิรมย์ญา โพธิสาร
2.เด็กหญิง พัชรินทิพย์ โพธิสาร
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุพรรณิภา ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา สมบัติ
2.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
3.เด็กหญิง เพชรดา ในทอง
4.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
5.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
6.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง นภัสรชนัญ ศรีภักดิ์
3.นาง ลมเลือน โพธิสาร
4.นางสาว รตินุช บุญชาลี
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ภานุมาศ ยอดจันทร์
2.เด็กหญิง ภาวิดา แก้วกัณหา
3.เด็กหญิง อารียา จูมแก้ว
4.เด็กหญิง รสสุคนธ์ จันทะสนธ์
5.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ดอนจันมาตย์
6.เด็กหญิง อังคณา ไวเเสน
7.เด็กหญิง เวธิตา ทองวิจิตร
8.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
3.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
4.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
5.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
98
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูน
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย เอกอนันต์ พงษ์เสน่ห์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย ปฏิภาณ ดาวงษ์
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ทินกร อนุพัทธิ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
25 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ธนทัต หรั่งศรีสุข
2.เด็กหญิง ฟ้าใส แสนดี
3.เด็กหญิง อริศรา เลิศศรี
1.นาง สุวรรณา ฝอยทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com