#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา เจริญศรี
2.เด็กหญิง กัลยา สมเพ็ชร
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
2.เด็กหญิง นภัสรา ศรีสิงห์
3.เด็กหญิง ปวิณณรัตน์ มนตรีวงษ์
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา เจริญศรี
2.เด็กหญิง ศศิธร เกตุผักแว่น
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย สำเภา ศิลารักษ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ทัศน์พล ฉาไธสง
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ปนัดดา จันทชัย
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง สุภาษิตา สมเพชร
2.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ธนพร สมเพชร
2.เด็กหญิง สุนิตา บุญชาติ
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
2.เด็กชาย จิระภาส นินขุนทด
3.เด็กชาย จตุรวิชญ์ สมเพชร
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
2.นาง สุจิน ศิลารักษ์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง อรดา เจริญชัย
1.นาย สมบัติ สามารถ
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ สมเพชร
2.เด็กชาย ธนโชติ สมเพชร
3.เด็กชาย สรวิชญ์ ไพรบึง
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com