#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย อนุศาสตร์ ปัญญา
2.เด็กชาย สนธยา ปรือปรัก
1.นาย ธวัชชัย ใ
2.นาง จินดา แก้วธรรม
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ณภัทร พัฒนพันธ์
2.เด็กชาย อภิสิทธ์ พงษ์วัน
3.เด็กชาย ทัศน์พล ฉาไธสง
4.เด็กหญิง สุพรรษา นันทะเส
5.เด็กชาย วิรุฬ สมเพชร
6.เด็กหญิง ศุภร ฤทธิ์ไธสง
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
2.นางสาว พรทิวา พูลพล
3.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
77.5
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ดนุพล ซ่อนกลิ่น
2.เด็กชาย ธนากรณ์ สมเพชร
1.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
2.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง สิริยากร แก่นนอก
2.เด็กหญิง ปิยธิดา นาคญวน
3.เด็กหญิง วุฒิโย โพธิ์กระสังข์
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
2.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
73
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย นนทกร โพธิบุตร
1.นางสาว พรทิวา พูลพล
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สมเพชร
2.เด็กชาย นนทกร โพธิบุตร
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นาง จินดา แก้วธรรม
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ญาณิศา ไพรบึง
1.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย วรกันต์ ไพรอินทร์
1.นางสาว พรทิวา พูลพล
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สมเพชร
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง อรดา เจริญชัย
2.เด็กหญิง กัลยา สมเพ็ชร
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย เอกรินทร์ มาพันธ์
2.เด็กชาย สิรภัทร กอสันเทียะ
3.เด็กชาย เจษฎากรณ์ สมรัตน์
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
2.นาง จินดา แก้วธรรม
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.25
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ชัยชาญ
1.นาย สมบัติ สามารถ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com