#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง ศิริพร จิตรโสม
1.นาง ทิวาพร สุทธิประภา
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง อรวี งอนสวรรค์
2.เด็กหญิง วริษา เชื้อนุ่ม
3.เด็กหญิง แก้วกัลยา บุญมา
1.นาง อุไรวรรณ แทนคำ
2.นาย วุฒิพงษ์ แทนคำ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง ธัญยพร ปานทอง
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ปรีเปรม
1.นางสาว บุญโฮม ดอกดวง
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ เขจรสัน
2.เด็กชาย เตชสิทธิ์ ทองละมุล
3.เด็กหญิง พรสิสิน เรียงคำ
1.นาง แสงอารี อภัยศิลา
2.นางสาว สุวรักษ์ พวงมาลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com