#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง มุสิรา สารบุญมา
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง ญานิกา คำนึก
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย พัชรพล อินทพงษ์
2.เด็กชาย วีรภัทร สวนมอญ
3.เด็กชาย วรเมธ อุปมัย
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงค์
2.นางสาว ละออ งามฉวี
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง เกวลิน สารพะยาว
2.เด็กหญิง ดาว ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว กานต์ธีรา คำโท
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย วรเมธ อุปมัย
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ วิศิษย์ศิลป์
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว อัจฉราพร แถมวัน
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย คุณากร เพ็ชรหงษ์
1.นางสาว ละออ งามฉวี
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง โชติกา เจิงรัมย์
1.นางสาว ละออ งามฉวี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com