#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
1.นางสาว กุสุมา พิมมาศ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ภานุศร คำสวัสดิ์
2.เด็กชาย ภูริพัฒน์ เวียงนนท์
3.เด็กชาย วรเวทย์ มีวงษ์
4.เด็กชาย อัฑฒกร เสถียร
5.เด็กชาย ธิติวัฒน์ สิงหชาติ
6.เด็กชาย รัฐภาค มีวงษ์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย เนติธร สินจะโปะ
2.เด็กชาย อิทธพงษ์ ทองละมุล
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง โสรยา ร่างเจริญ
2.เด็กหญิง สุชานันท์ นนท์ศิริ
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย บุญศิริ แสนสอาด
1.นาง แสงเทียน สุขไสว
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง มะลิวรรณ ทองสาย
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อุชุกร เครือแสง
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง พิมพ์อักษร ทองละมุล
2.เด็กหญิง มยุรี พุกยี่
3.เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ทองละมุล
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยปัญญา
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ม่วงอ่อน
3.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ชมพูนาค
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธนากร ยงเพชร
2.เด็กหญิง เกศรา มานะจตุรัส
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง สุวิมล นพเก้า
1.นาง แสงเทียน สุขไสว
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
2.เด็กหญิง รังสิกานต์ สิงห์สุขุม
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ เลิศศรี
2.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจักร
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.นาย วิริยะ พรชัย
2.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ จิตรโสม
2.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีนคร
3.เด็กชาย ไกรทอง เนตรศิริ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย มงคล บุญทอง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
1.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
17 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจักร
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ณัฐดนัย มาลี
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ เหล่าโก๊ก
2.เด็กชาย ธรรมรัตน์ มรรคี
3.เด็กชาย อภิรักษ์ ศักดิ์ศรีจันทร์
1.นาย นายประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภนัฐ สุภาพ
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธันยพงษ์ จึงธนวัฒน์สกุล
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย มรรคพงษ์ เวียงวิเศษ
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
31 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ปิยนนท์ มีวงษ์
2.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
3.เด็กหญิง ทิพนาถ ชูคำ
4.เด็กหญิง เกศรินทร์ หมื่นสีดา
5.เด็กชาย วรกันต์ ปานทอง
6.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
7.เด็กหญิง อาภัสรา เลิศศรี
8.เด็กหญิง ปนัดดา บุญจันทร์
9.เด็กหญิง อัจฉรา สายแก้ว
10.เด็กชาย วัฒนพงศ์ มีวงษ์
11.เด็กชาย ณัฐกฤษฏิ์ พรมน้ำทรัพย์
12.เด็กชาย กิตติพงษ์ สายพะนัด
13.เด็กชาย ไพศาล สายสุข
14.เด็กชาย ณัฐพล เลิศศรี
15.เด็กชาย ปรีชา คดระวัง
16.เด็กชาย ธันยพงษ์ จึงธนวัฒน์สกุล
17.เด็กชาย ธวัขขัย แจ้งขัน
18.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พรมแดน
19.เด็กชาย พิทักษ์ เลิศศรี
20.เด็กชาย อดิศักดิ์ รัตน์เพชร
21.เด็กชาย มงคล บุญทอง
22.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ พิลาดี
23.เด็กหญิง ศิรประภา ชูคำ
24.เด็กหญิง ก้อย ไชยจักร
25.เด็กหญิง ศศินิภา ชูคำ
26.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
27.เด็กชาย อิทธิพงษ์ ทองละมุล
28.เด็กหญิง จุฑามาศ โพธิสาร
29.เด็กชาย โยธิน วาลุลัง
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
2.นาง ศุภภิญญา บุญเลิศ
3.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
4.นาย บุญฤทธิ์ คำศิริ
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง รัชนีวรรณ วันนุบล
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ฐิติมา ทองละมุล
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
34 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง นิชาดา ปานทอง
2.เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา ทองสันต์
3.เด็กชาย ไชยวุฒิ เลิศศรี
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
35 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
2.เด็กหญิง สภัทสร วันนุบล
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา อ่อนคำ
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภณัฐ สุภาพ
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จักรินทร์ ศิริเทศ
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุดา
1.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
2.นาย เจษฎากรณ์ สุพงษ์
41 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
42 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
2.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
3.เด็กหญิง วิดาสินี ชัยพร
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
43 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ต้นตระการ สินศิริ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ธรรมนุช
3.เด็กหญิง ดาวเรือง แสนสอาด
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com