สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านตาเอก 62 32 8 4 61 43 6 0 61
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 44 16 6 5 43 30 5 2 43
3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 36 13 5 4 35 24 5 1 35
4 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 13 5 2 29 25 4 0 29
5 โรงเรียนบ้านพยอม 36 9 7 3 36 21 7 2 36
6 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 32 8 4 6 30 25 2 2 30
7 โรงเรียนบ้านสดำ 25 8 5 1 24 18 3 2 24
8 โรงเรียนบ้านกันทรอม 50 7 15 6 50 35 8 4 50
9 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 25 6 1 5 25 18 3 2 25
10 โรงเรียนบ้านดู่ 31 6 1 3 31 21 4 3 31
11 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 33 6 7 4 33 20 8 3 33
12 โรงเรียนบ้านจะเนียว 26 5 3 3 26 19 3 1 26
13 โรงเรียนบ้านหนองคู 23 5 6 1 23 16 4 1 23
14 โรงเรียนบ้านระหาร 23 5 4 2 23 15 2 0 23
15 โรงเรียนบ้านเดื่อ 13 5 2 0 13 7 2 2 13
16 โรงเรียนบ้านกันจด 18 3 2 4 18 12 2 1 18
17 โรงเรียนบ้านจองกอ 34 2 2 3 34 12 12 1 34
18 โรงเรียนบ้านตานวน 5 1 1 0 5 4 1 0 5
19 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 15 1 0 0 15 3 5 1 15
20 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 1 0 0 9 3 1 0 9
21 โรงเรียนบ้านซำ 10 0 1 1 10 4 4 0 10
22 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 11 0 1 3 11 4 7 0 11
23 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 12 0 2 1 12 6 4 2 12
รวม 602 152 88 61 301 385 102 30 517

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com