#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 15 24 32 17
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 25 51 47 39
3 โรงเรียนบ้านกันจด 18 7 25 22
4 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 33 17 67 53
5 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 12 13 25 22
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 50 33 97 74
7 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 32 56 82 55
8 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 31 61 47
9 โรงเรียนบ้านจองกอ 34 26 62 52
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 26 37 53 38
11 โรงเรียนบ้านซำ 10 16 19 15
12 โรงเรียนบ้านดู่ 31 37 85 54
13 โรงเรียนบ้านเดื่อ 13 28 20 17
14 โรงเรียนบ้านตานวน 5 7 11 10
15 โรงเรียนบ้านตาเอก 62 47 131 86
16 โรงเรียนบ้านพยอม 36 31 60 48
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 44 40 92 54
18 โรงเรียนบ้านระหาร 23 27 30 30
19 โรงเรียนบ้านสดำ 25 12 60 36
20 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 11 15 25 18
21 โรงเรียนบ้านหนองคู 23 30 89 41
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 7 15 12
23 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 36 36 59 50
รวม 602 628 1,247 890  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com