#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) นายโอภาส ดอกพวง นางสาวช่อลัดดา ปุญญา 0986636908,045660392 dozo.girlza@gmail.com
3 โรงเรียนบ้านกันจด นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ นายภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ 061-1164-3008 phatkawp@gmail.com
4 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย นายธวัชชัย บุญน้อย นายจิตรกร ปรีเปรม 0895840997 juk_preprem@hotmail.co.th
5 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย นายมานพ ตลับทอง นางจำปา สมรัตน์ 0817603484 keem26042517@gmail.com
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม นายนิรภัย ศรแก้ว นายผจญ พึ่งปาน 0812659046 pan669@gmail.com
7 โรงเรียนบ้านขุนหาญ นางวัชรา รัตโน นางปิยวดี กองหล้า 0880731711 maam3910@hotmail.com
8 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นางเนตรนภา สาระวรรณ นายประสิทธิ์ วงพินิจ 0821300541 prasitzaazaa@hotmail.com
9 โรงเรียนบ้านจองกอ นายไพฑูรย์ พละไกร นางจินดา แก้วธรรม 0984766646 skn232@hotmail.com
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว นายแมนศักดิ์ แถมวัน นางสาวกิรติกา บุตรสัมฤทธิ์ 0854971539 jamaree_butsomrit@hotmail.com
11 โรงเรียนบ้านซำ นายธีระพงษ สุพรรณ์ นายอำนาจ แก้วหานาม 0910142143 oatericjohnson@hotmail.com
12 โรงเรียนบ้านดู่ นายอภิศักดิ์ ไสว นางพวงแก้ว พากเพียร 0933234181 phoungkeaw56@gmail.com
13 โรงเรียนบ้านเดื่อ นายทวี สอนคำเสน นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ 080161380 Udomlak958@gmail.com
14 โรงเรียนบ้านตานวน นายมนูญ เลิศศรี นายวินัด อุ่นแก้ว 098-247-5928 nat_unk@hotmail.com
15 โรงเรียนบ้านตาเอก นายชัยมงคล มีวงศ์ นายไพรัช อุดมพันธ์ 080-1592211 phairat1.npc@gmail.com
16 โรงเรียนบ้านพยอม นายบุญคง เนตรภักดี นายคมสันต์ สีทะ 0864430544 ,0857746678 phayomschool3@gmail.com
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ นายบุญแสน สุทธิประภา นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว 045-665063 , 0897220673 Peekai_s@hotmail.co.th
18 โรงเรียนบ้านระหาร นายวิทวัส รัตโน นายภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ 0611643008 phatkawp@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านสดำ นายพิชัย จุลวรรณโณ นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร 0878736176 weakly05@gmail.com
20 โรงเรียนบ้านหนองขนาน นายศุภวิทย์ สุภโกศล นางปริสรา สมรัตนานุรักษ์ 081-4378427 nongkananschool@gmail.com
21 โรงเรียนบ้านหนองคู นายไกรสร อุ่นแก้ว นางสาวบุษบา เสาแก่น 080-1534927 Bassaba927@gmail.com
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ นายจำเริญ แก้วมณี นางกุหลลาบ พวงมะลิ 0819555629 kukulab52@gmail.com
23 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ นายสัมพัทธ์ ศรีสุข นายอรรถสิทธิ์ อำนวย 0895712952 attasit.amnuay@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com